• Tłumacz języka migowego
BIP
20/07 2022
#Komunikaty

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE

Herb Powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLASKICH 1 "Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie"


I. Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone §1 lub §6 lub §12 w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).
II. Wymagane dokumenty:
1. Oferta osoby przystępującej do konkursu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) - powinna zawierać następujące dokumenty:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 1 lit. b): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1480 ze zm.) lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.),
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
2. Kandydat powinien w dniu przeprowadzenia konkursu posiadać ze sobą oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d)-g), l) i m) - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz z dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie"w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku, godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, adres 42-500 Będzin, ul Jana Sączewskiego 6.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
5. Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Będzinie.
6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Będzińskiego.
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie, telefonicznie lub na podany adres e-mail.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-19 Uchwała ZPB nr 97_22 z dnia 19.07.2022r..pdf
ilość pobrań: 73
Uchwała ZPB nr 97_22 z dnia 19.07.2022r..pdf 385,28KB zobacz
docx 2022-08-19 klauzula informacyjna RODO.docx
ilość pobrań: 72
klauzula informacyjna RODO.docx 13,5KB -

do góry