• Tłumacz języka migowego
BIP
05/08 2022
#Ogłoszenia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemonia, Gmina Bobrowniki - działka 253/15

Herb Powiatu Będzińskiego

 

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Działając na podstawie art. 38 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. ) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemonia, Gmina Bobrowniki

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 253/15 o pow. 2878 m², obręb Siemonia, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV - grunty orne klasy V, symbol B - tereny mieszkaniowe dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00044182/2 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.
Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Siemonia, przy ulicy Kościuszki. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego wieloboku- szerokość działki od strony drogi publicznej (ul.Kościuszki) wynosi około 18m. Z uwagi na kształt działki występują utrudnienia w jej racjonalny zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Teren działki porośnięty jest roślinnością niską oraz częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (samosiejki). Nieruchomość nieogrodzona. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po składniku budowlanym. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega autostrada A1. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Dojazd do otoczenia korzystny - nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Poprzez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci kablowej sieci energetycznej oraz wodociąg, wzdłuż północnej granicy działki przebiega gazociąg. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej (w ulicy Kościuszki): sieci energetycznej, sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej oraz gazociągu.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą nr XLI/514/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Siemonia”, przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: Si-16MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług; Si-4ZI - tereny zieleni nieurządzonej. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 02.09.2022 r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 07.09.2022r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).
 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
 5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
 6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 08.06.2022 r.
 7. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
 8. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
 9. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl
 10. Informacji udziela: Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.


  Z up. Starosty Będzińskiego
  Dariusz Waluszczyk
  Wicestarosta Będziński

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-08 Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 253/15.pdf
ilość pobrań: 0
Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 253/15.pdf 97,76KB zobacz

do góry
Radosnych, beztroskich i bezpiecznych wakacji życzy Starosta Będziński Sebastian Szaleniec 4 września 2022 II BIEG Z CYKLU BIEG TRZECH ZAMKÓW - SŁAWKÓW! Link do zapisów - https://elektronicznezapisy.pl/event/7203.html