• Tłumacz języka migowego
BIP
05/08 2022
#Ogłoszenia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rogoźnik, Gmina Bobrowniki - działka nr 2645

 

Herb Powiatu Będzińskiego

 

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Działając na podstawie art. 38 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. ) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 2645 o pow. 857 m², obręb Rogoźnik, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV i RIVb - grunty orne klasy V i IVb, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00027644/4 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.
Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Rogoźnik, w rejonie ul. Gawczyce. Działka ma kształt zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta - szer. działki około 7m. Z uwagi na kształt działki brak możliwości jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nie posiada dostępu do drogi publicznej - działka położona w drugiej linii zabudowy. Po stronie nowonabywcy będzie należało uregulowanie zasad dojazdu do przedmiotowej działki. Działka porośnięta jest roślinnością niską oraz częściowo zakrzaczona jest samosiejkami. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej (sieci w ulicy Gawczyce): sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz gazociągu.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą nr XLI/512/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Rogoźnik”, przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: R-33MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65 000,00 zł ( słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 ) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 02.09.2022 r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 07.09.2022r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).
 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo,
  upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
 5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
 6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 08.06.2022 r.
 7. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
 8. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
 9. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  www.bip.powiat.bedzin.pl
 10. Informacji udziela: Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

Z up. Starosty Będzińskiego
Dariusz Waluszczyk
Wicestarosta Będziński

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-08 Ogłoszenie oszenie o II przetargu - dziłka nr 2645.pdf
ilość pobrań: 80
Ogłoszenie oszenie o II przetargu - dziłka nr 2645.pdf 97,26KB zobacz

do góry