• Tłumacz języka migowego
BIP
02/06 2023
#Ogłoszenia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Psary, Gmina Psary - działka nr 1051/1

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 38 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm. )
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Psary, Gmina Psary

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 1051/1 o pow. 212 m², obręb Psary, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol W-ŁIV - grunty pod rowami, ŁIV- łąki trwałe, B - tereny mieszkaniowe, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00038996/6. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa, położona jest w Psarach, przy ulicy Polnej, gmina Psary. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pojedyncza zabudowa usługowo - handlowa oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się tereny usługowo - produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Nieruchomość, oznaczona działką nr 1051/1 posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren nieruchomości płaski. Z uwagi na kształt i powierzchnię działki występują ograniczenia w jej racjonalnym zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociąg oraz gaz. Wzdłuż wschodniej granicy działki, na jej terenie przebiega przyłącze gazowe.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010r. w „sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary”, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 10 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł netto ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
2. Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 30.06.2023 r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
3. Przetarg odbędzie się dnia 06.07.2023r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 ( I piętro ).
4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 16.03.2023 r.
7. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
8. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
9. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl
10. Informacji udziela: Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.


Podpis
Starosta Będziński

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-06-02 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Psary, Gmina Psary - działka nr 10511.pdf
ilość pobrań: 107
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Psary, Gmina Psary - działka nr 10511.pdf 0,91MB zobacz

do góry