• Tłumacz języka migowego
BIP
02/06 2023
#Ogłoszenia

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, przy ulicy Rolniczej - działka nr 118/2

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 38 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 )
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, przy ulicy Rolniczej

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 118/2 arkusz mapy 31 o pow. 274 m², obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Ba - tereny przemysłowe, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00001580/9. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa, położona jest w Będzinie, przy ul. Rolniczej, gmina Będzin. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz tereny zabudowy usługowo - handlowej. W dalszej odległości znajdują się tereny ogrodów działkowych, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświaty. Nieruchomość, oznaczona działką nr 118/2 posiada kształt regularny, zbliżony do rombu. Porośnięta jest niską roślinnością. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30.11.2016r. w „sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz”, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: B17.Ksp-U - teren parkingów powierzchniowych i zabudowy usługowej.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 000,00 zł netto ( słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
2. Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 ) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 30.06.2023 r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
3. Przetarg odbędzie się dnia 06.07.2023r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 ( I piętro ).
4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 16.03.2023 r.
7. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
8. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
9. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl
10. Informacji udziela: Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.


Podpis
Starosta Będziński

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-06-02 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, przy ulicy Rolniczej - działka nr 1182.pdf
ilość pobrań: 79
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, przy ulicy Rolniczej - działka nr 1182.pdf 907,13KB zobacz

do góry