• Tłumacz języka migowego
BIP
05/08 2022
#Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wymysłów przy ul. Leśnej, Gmina Bobrowniki - działka nr 166

Herb Powiatu Będzińskiego

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. ) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wymysłów przy ul. Leśnej, Gmina Bobrowniki

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 166 o pow. 1512 m², obręb Wymysłów, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV - grunty orne klasy V, symbol B - tereny mieszkaniowe dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00061137/7 działy III i IV księgi wieczystej
wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 96 m² i pow. użytkowej 67 m² oraz kubatura około 270 m². Budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 114 m².
Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Wymysłów, przy ulicy Leśnej 11. Działka ma kształt regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu - szerokość działki wynosi średnio około 10m. Teren nieruchomości płaski. Zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudową gospodarczą, w pozostałej części działka porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz pojedynczymi drzewami (samosiejkami). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane zadrzewione i zalesione oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Częściowo ogrodzona. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz gazociągu. Budynek mieszkalny jednorodzinny, podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej - murowany z cegły. Poddasze nieużytkowe. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno kanalizacyjną oraz energii elektrycznej z linii napowietrznej - instalacje wewnętrzne niesprawne i niekompletne. Rok budowy budynku - przedwojenny. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Duże zniszczenia murów w różnych miejscach. Występuje zmurszenie konstrukcji dachu, pokrycie dachowe nieszczelne. Stolarka - znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenie, zagrzybienie, nadaje się do wymiany. Znaczne uszkodzenia podłóg. Tynki skruszałe, odpadają dużymi płatami, na znacznych powierzchniach spękania. Obecnie nieruchomość jest nieużytkowana. Budynek gospodarczy z garażem jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem na składowanie. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej-murowany z cegły. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Wymysłów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XLI/515/14 z dnia 29.05.2014 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - symbol planu W-1MNU i w części pod tereny rolnicze - symbol planu W-1R Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

 1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100). Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) przy czym:
  - sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od
  towarów i usług,
  - sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy zgodnie z którym dostawa budynków
  i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy
  opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
 2. Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 02.09.2022 r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 08.09.2022r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).
 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do
  ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
 5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
 7. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
 8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  www.bip.powiat.bedzin.pl
 9. Informacji udziela: Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.


  Z up. Starosty Będzińskiego
  Dariusz Waluszczyk
  Wicestarosta Będziński

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-08 Ogłoszenie o przetargu - działka nr 166.pdf
ilość pobrań: 100
Ogłoszenie o przetargu - działka nr 166.pdf 99,25KB zobacz

do góry