• Tłumacz języka migowego
BIP

Komunikaty Urzędowe

Herb Powiatu Będzińskiego

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

BGN-I.6821.9.2022             

Będzin, dnia 9 czerwca 2022 r.


OGŁOSZENIE
Starosty Będzińskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowejDziałając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

informujęo zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Będzin obręb Łagisza, oznaczonej numerem geodezyjnym 332/1 o powierzchni 0,1612 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie na nieruchomości prac związanych z przeprowadzeniem linii kablowej ziemnej 20 kV w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa linii kablowej średniego napięcia zasilającej halę magazynową wraz z zapleczem biurowo-socjalnym w Psarach, ul. Akacjowa”.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 15 czerwca 2022 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.
Z up. Starosty Będzińskiego

Iwona Fabiszak
Kierownik

Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

do góry