mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 5 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając  na  podstawie art. 37 ust.1, art. 38 oraz art.40 ust. 1 pkt 2   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.) w związku z art. 231 ust. 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn.zm )

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału wynoszącego 1/12 w zabudowanej budynkiem garażu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Będzin, Gmina Będzin

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka nr  5/5 k.m. 35 o powierzchni 0,0437 ha, obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol  Bi  –   inne   tereny   zabudowane,    dla    której   Wydział   Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00018106/5. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Właścicielem nieruchomości jest  Skarb Państwa, użytkownikami wieczystymi w częściach ułamkowych: właściciele wyodrębnionych lokali niemieszkalnych (garaży).

Budynek transportu i łączności (garaż) o powierzchni użytkowej 18 m2, usytuowany w kompleksie garażowym wybudowanym około 2000r.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa będąca  własnością  Skarbu  Państwa,  położona  w Będzinie, przy ul. 11 Listopada posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, nieruchomość zabudowana jest budynkiem składającym się z 12 lokali garażowych. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do prostokąta. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, teletechnika, ciepłociąg.   Lokal   garażowy   zlokalizowany   jest   w   budynku   parterowym   o konstrukcji murowanej. Instalacje wewnętrzne: energia  elektryczna.  Powierzchnia  użytkowa  lokalu  wynosi  18 m2.  Część  działki nr 5/5 (udział   w gruncie wynoszący 1/12) o powierzchni 39 m2, objęta jest umową dzierżawy z dn.30.07.2018r. Garaż nr 10 posadowiony na działce stanowi własność dzierżawcy.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, zatwierdzonym uchwałą nr LII/456/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca  2018 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu – J18.KSg – teren garaży.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA WYWOŁAWCZA  UDZIAŁU 1/12 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI:  12.855,00 zł.

Do  ceny   udziału   w   nieruchomości   uzyskanej   w   przetargu   doliczony   zostanie   podatek   VAT  w wysokości 23%. Cena udziału w nieruchomości nie uwzględnia wartości składnika budowlanego.

 

UZASADNIENIE WYBORU FORMY PRZETARGU:

Wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego dokonano  mając  na  uwadze  art.  231 § 2  ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny zgodnie z którym właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Przetarg ogranicza się do osób lub podmiotów, które spełniają następujące warunki:

- legitymują się pozwoleniem na budowę garażu, położonego na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

- posiadają umowę dzierżawy zawartą na udział w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

- wybudowały obiekt ze środków własnych lub są następcami prawnymi osób, które wybudowały obiekt z własnych środków.

 

UDZIAŁ W PRZETARGU OGRANICZONYM:

Osoby,  które  zamierzają  wziąć  udział  w  przetargu  ustnym  ograniczonym winne zgłosić ten fakt   w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w pokoju 113 w terminie do dnia 27 lipca 2021r. do godz. 13:00 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg ograniczony- ul. 11 Listopada ”.

Do zgłoszenia udziału w przetargu ograniczonym należy dołączyć:

-  kopię pozwolenia na budowę obiektu budowlanego (garażu),

-  kopię umowy dzierżawy  udziału w nieruchomości na której znajduje się obiekt budowlany (garaż),

- kopię umowy kupna-sprzedaży obiektu budowlanego (garażu) w przypadku następców prawnych osób, które obiekt wybudowały z własnych środków,

lub

- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że obiekt budowlany (garaż) posadowiony na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/5  został wybudowany ze środków własnych oferenta lub jego poprzednika prawnego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UDZIAŁU 1/12 CZĘŚCI W DZIAŁCE NR 5/5:

Pierwsza opłata z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 25% ceny brutto nieruchomości  ustalonej  w  przetargu ( płatna  w  całości  przed  zawarciem  umowy  oddania  gruntu  w użytkowanie wieczyste). Opłata roczna z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 1% ceny brutto nieruchomości ustalonej w przetargu. Termin wniesienia opłat rocznych: do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego w którym nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste. Opłata roczna może  być  aktualizowana  na  skutek  zmiany  wartości  gruntów  w okresach nie krótszych niż 3 lata.

 

Wadium w wysokości 1.300,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na rachunek :   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2021r.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przetargu ustnym ograniczonym mogą wziąć udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do przetargu ustnego zgodnie z opublikowaną listą osób oraz wpłacą wadium w  wyznaczonym  terminie  i wymaganej wysokości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób (wspólników). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2021r. o godz. 10:00 w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 118 ( I piętro ).

 

Pierwsza  opłata  z  tytułu  oddania  udziału  w  nieruchomości  w  użytkowanie  wieczyste,  ustalona  w oparciu o uzyskaną w przetargu cenę nieruchomości, płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Stosownie do art. 41 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

 

Informacji udziela: Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA


na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/410/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej usytuowanej w Będzinie Zarząd Powiatu Będzińskiego informuje o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Będzinie.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Działka nr 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 0,0931 ha, obręb Będzin, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu Bi - inne tereny zabudowane, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00022438/2. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego.

Własność: Powiat Będziński.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w Będzinie, obręb Będzin, na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Kazimierza Promyka. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowo-handlowej, obiektów użyteczności publicznej i terenów produkcyjno-usługowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt regularny pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana aktualnie jako całość gospodarcza z działkami sąsiednimi – tereny zielone przy obiekcie oświatowym. Teren nieruchomości płaski. Poprzez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Powiatu Będzińskiego dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową i ewentualnymi podłączeniami zasilającymi budynek nr 26. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągu.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla obszaru WARPIE zatwierdzoną Uchwałą nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. U. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY – symbol planu 3 UPo.
Przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowousługowa, w tym usługi publiczne, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą (garaże, obiekty gospodarcze), sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych.
Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.


CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

DODATKOWE INFORMACJE:
1.Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278)
2.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
– wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 28.05.2021r. do dnia 09.07.2021r.
3.Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17.

 

 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia


Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w gminie Mierzęcice OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Działki numer 120 i 121 obręb Przeczyce, arkusz mapy 1 o powierzchni łącznej  3237m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr - drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest księga wieczysta CZ1Z/00076536/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Mierzęcice, obręb Przeczyce. Działki stanowią drogi wewnętrzne – ul. Polną i Spokojną w Przeczycach.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XX/111/2008 z dnia 29 maja 2008r. przedmiotowe działki usytuowane są w obszarze dróg istniejących. Ponadto, część działki o numerze 121 usytuowana jest na terenie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,3237 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                          STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                         SEBASTIAN SZALENIEC

 

 

 

 

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie:

1. uchwały nr 8/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia SOPEL w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz uchwały nr 9/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru likwidatorów Stowarzyszenia;

2. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 05.02.2021 r.

wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „SOPEL” (NIP 6252331248, Regon 240564120) Będzin,   42-500 ul.I Krasickiego 25 wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000271151 pod nazwą: „Stowarzyszenie „SOPEL” w likwidacji”.

Wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia można zgłaszać do 10 czerwca 2021 r. do likwidatorów Stowarzyszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie, zgodnie z posiadaną wiedzą, nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich.

Likwidatorzy: Anna Gałuszka, Ewa Żurowska-Oleś, Edyta Janecka.

 

 

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

 

1. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. WYSPIAŃSKIEGO w Będzinie, ul. Teatralna 5,

2. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w Będzinie, ul. 11 Listopada 5,

3. ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH w Czeladzi, ul. Szpitalna 85,

4. POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Będzinie, ul. 11 Listopada 5.

 

 I.  Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone §1 lub §3 lub §6 lub §12 w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

 

II.   Wymagane dokumenty:

1. Oferta osoby przystępującej do konkursu - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) - powinna zawierać następujące dokumenty:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 1 lit. b): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

2. Kandydat powinien w dniu przeprowadzenia konkursu posiadać ze sobą oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d)-g), l) i m) - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.).

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz z dopiskiem: konkurs na stanowisko dyrektora + nazwa szkoły/placówki" w terminie do dnia 28 maja 2021 r. godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, adres 42-500 Będzin, ul Jana Sączewskiego 6.

4. Nie dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej.

5. Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Będzinie.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Będzińskiego.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie, telefonicznie lub na podany adres e-mail.

 

Uchwała Nr 46/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 13 maja 2021 r.

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie