mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 wrzesień 2020
Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz Uchwały Nr XII/169/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 października 2019 r.

 

informuje o przeznaczeniu

 

do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Czeladź, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej w Czeladzi przy ul. Francuskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/3 k.m. 46 o pow. 862 m2, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00037524/0 Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Działka ma kształt nieregularny, znacznie ograniczający jej racjonale zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Teren działki płaski, porośnięty trawą, krzewami oraz pojedynczymi drzewami nieprzedstawiającymi wartości użytkowej. Działka częściowo użytkowana jako skwer, częściowo stanowi fragment wewnętrznej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji oraz gazu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/940/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Stare Piaski” przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym jako: 13U – tereny zabudowy usługowej.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 12.12.2019 r.

 

Cena nieruchomości wynosi 91 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych) + 23% podatku VAT.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

 

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

Ogłoszenie


Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

1. Lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

  •  o powierzchni 26,78m2 (parter – budynek biurowy)
  • o powierzchni 16,65m2 i 21,25m2 (razem powierzchnia 37,90m2) (parter – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 20,55m2 i 10,61m2 (razem powierzchnia 31,16m2) (parter – budynek biurowy);
  •  o powierzchni 21,03m2 (I piętro – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 27,40m2 (I piętro – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 15,39m2 (I piętro – budynek biurowy)
  •  o powierzchni 13,21m2 (I piętro – budynek biurowy)

 

2. Hala przemysłowa usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

  •  powierzchni 209,71m2

 

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:
     1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu
         Będzińskiego;
     2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
         o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
     3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące
         działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub
         zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.
         Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora
         może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

 

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:
     1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem
         technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii
         informatycznej i komunikacyjnej;
     2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
     3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy
         działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
     4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby
         niewykwalifikowane.

 

Wymagane dokumenty:
     1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
     2. oświadczenie.

 

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:
     1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj.
         potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
     2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących
         podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do
         Inkubatora;
     3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek
         ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku
         o przyjęcie do Inkubatora.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 15 listopada 2019 roku.
Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data
wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120.
Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i
Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07
88.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) oraz Uchwały Nr X/142/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 września 2019r.

 

informuje o przeznaczeniu

do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej  w  Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 34/4 k.m. 45 o pow. 638 m2, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00059592/7 Sądu Rejonowego w Będzinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej usytuowanej w Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 34/8 k.m.45 wynoszącym 133,5 m2opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00056022/0 Sądu Rejonowego w Będzinie, stanowiącym drogę dojazdową.

 

Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji oraz gazu. Działka położona jest w pasie drogi publicznej. Dojazd zapewniony jest poprzez udział w działce 34/8 k.m.45 stanowiącej wewnętrzną drogę o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Borzecha i Józefów” przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym jako: 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 99 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Cena udziału ¼  w działce 38/8 stanowiącej drogę dojazdowązostała ustalona na kwotę 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro), oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) oraz Uchwały Nr X/143/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 września 2019r.

 

informuje o przeznaczeniu


do sprzedaży,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej  w  Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 34/5 k.m. 45 o pow. 554 m2, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00059592/7 Sądu Rejonowego w Będzinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej usytuowanej w Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 34/8 k.m.45 wynoszącym 133,5 m2opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00056022/0 Sądu Rejonowego w Będzinie, stanowiącym drogę dojazdową.

 

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji oraz gazu. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd zapewniony jest poprzez udział w działce 34/8 k.m.45 stanowiącej wewnętrzną drogę o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Borzecha i Józefów” przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym jako: 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 79 900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Cena udziału ¼  w działce 38/8 stanowiącej drogę dojazdowązostała ustalona na kwotę 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro), oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do  zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, zlokalizowanej w Rogoźniku, gmina Bobrowniki, w rejonie ulicy Okrzei, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2662 o powierzchni 570 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi Księgę Wieczystą
nr KA1B/00048612/4.

 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Rogoźnik” przyjętego Uchwałą nr XLI/512/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rady Gminy w Bobrownikach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3093 z dnia 5 czerwca 2014 r.) działka oznaczona nr ewidencji gruntów 2662, obręb Rogoźnik położona jest na terenie oznaczonym symbolem: R-33 MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie