mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 30 czerwiec 2022
Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold

                                        Będzin, dn. 19.05.2017 r.

WGiGN-VI.683.0054.2016

 

    `O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

 

Starosta Będziński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania

 

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym 26/3, k.m. 49, nabytą na własność z mocy prawa przez Gminę Czeladź na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 18.07.2011 r. nr  5.2011  (znak sprawy WAiŚ.I.Czeladź.ES.7363-004/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Staropogońskiej”, sprostowaną postanowieniem z dnia 06.02.2012 r., utrzymaną w mocy decyzją z dnia  02.01.2012 r.
nr IF/XIII/5340/35/11 Wojewody Śląskiego.

            W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego,
z dniem  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

            Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa
w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości  z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

            Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się  nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

           

Postępowanie wyjaśniające wykazało, że nieruchomość oznaczona przed podziałem geodezyjnym numerem 26/2 k.m. 49 nie posiadała założonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz brak było innych dokumentów określających osoby, którym przysługują prawa rzeczowe. Zgodnie z wpisem  w operacie ewidencji gruntów i budynków właściciel był nieustalony. Jako osoba władająca nieruchomością figurowała Maria Wocka, która zmarła,
lecz organowi nie są znani jej spadkobiercy.

            Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania  administracyjnego, że został zebrany materiał dowodowy, a w szczególności operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

            W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Starostwa Powiatowego w Będzinie
z siedzibą przy ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych  osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Sączewskiego 6 i ul. Krasickiego 17, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Będzińskiego oraz stronie internetowej Powiatu Będzińskiego www.powiatbedzin.pl, ponadto przekazuję się Burmistrzowi Miasta Czeladź, celem wywieszenia na okres 14 dni.

            Na podstawie art. 49 k.p.a.  zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zarządzenie Starosty Będzińskiego z dnia 09.10.2017r. nr 79/2017  w sprawie określenia wysokości stawek za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 20.09.2017r. Nr 129/17 w sprawie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości będących we władaniu Powiatu Będzińskiego na okres do 3 lat oraz ustalenia stawek z tytułu najmu i dzierżawy

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 20.09.2017r. Nr 131/17  w sprawie procedury wydawania zezwolenia na wejście w teren oraz określenia wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Powiatu Będzińskiego w związku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub jego wymiany

 

 

Zarządzenie Starosty Będzińskiego z dnia 21.09.2017r. nr 65/2017  w sprawie procedury wydawania zezwolenia na wejście w teren oraz określenia wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa w związku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej

 

 

Wyniki obrad komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

W dniu 15.05.2017 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017 w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości:

 

1)      „Upowszechnienie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 85 KWK Paryż – 4 000,00 zł.

 

2)      „Upowszechnianie wędkarstwa, organizacja zawodów wędkarskich”- oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 1 Będzin – 1 700,00 zł.

 

3)      „Dziecięca Akademia Sportu z KS Mistral w Powiecie Będzińskim” -  oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral – 3 500,00 zł.

 

4)      „Sport bez oporu!” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Art-Eco Plus – 800,00 zł.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 


 

Wyniki obrad komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

W dniu 15.05.2017 r. odbyły się obrady Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano przyznanie poszczególnym oferentom dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości:

 

1)      „Księga Jubileuszowa Trzecia I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie – 3 000,00 zł.

 

2)      „Dzień Dziecka z Teatrem” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic – 1 000,00 zł.

 

3)      „Siewierz od gara” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz – 2 400,00 zł.

 

4)      „Integracja-edukacja-sport” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic – 3 100,00 zł.

 

5)      „Organizacja Święta Wojska Polskiego w Dobieszowicach w 2017 roku” – oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium – 2 500,00 zł.

 

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

Będzin, dn. 12.05.2017 r.

WGiGN-VI.683.0035.2016

`

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

 

Starosta Będziński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy
z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania

 

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Bobrowniki, obręb Bobrowniki, oznaczoną numerem geodezyjnym 1285/2, nabytą na własność z mocy prawa przez Gminę Bobrowniki na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 15.09.2016 r. nr 5.2016 (nr sprawy WA-Bob.6740.2.0002.2016.AN)

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi łącznika ul. Henryka Sienkiewicza z drogą przy szybie”, sprostowaną postanowieniem z dnia 27.10.2016 r. nr WA-Bob.6740.2.0002.2016.AN).

            W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego,
z dniem  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

            Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa
w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości  z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

            Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się  nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

           

           

            Postępowanie wyjaśniające wykazało, że nieruchomość oznaczona  numerem geodezyjnym 1285/2 nie posiadała założonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz brak było innych dokumentów określających osoby, którym przysługują prawa rzeczowe. W operacie ewidencji gruntów i budynków jako właściciele wpisani byli Teresa Sokoła i Eugeniusz Sokoła na podstawie Aktu Własności Ziemi z dnia 03.09.1975 r. znak 6042/492/Bobr./75 Naczelnika Gminy Bobrowniki. Akt powyższy został mocą ostatecznej decyzji z dnia 06.11.1978 r.
nr 6042/492/Bobr./75/78 Naczelnika Gminy Bobrowniki uchylony w części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1285/2.

            W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Starostwa Powiatowego w Będzinie
z siedzibą przy ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. W przypadku niezgłoszenia się wymienionych  osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ul. Sączewskiego 6 i ul. Krasickiego 17, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Będzińskiego oraz stronie internetowej Powiatu Będzińskiego www.powiatbedzin.pl, ponadto przekazuję się Wójtowi Gminy Bobrowniki, celem wywieszenia na okres 14 dni.

            Na podstawie art. 49 k.p.a.  zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Będzin, 2017-04-24

 

WGiGN-VI.6821.2.2016

 

 

O b w i e s z c z e n i e

S t a r o s t y    B ę d z i ń s k i e g o

 o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Starosta Będziński – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – zawiadamia, że w dniu 24.04.2017 r. została wydana decyzja nr WGiGN-VI.6821.2.2016, na podstawie art. 124b,
w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zezwalająca na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławków obręb Sławków oznaczonej nr działki 84
o powierzchni 0,2935 ha, spółce PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Górnośląski z siedzibą w Katowicach, w celu wykonania czynności związanych
z remontem napowietrznych linii kablowych SN 20 kV PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów, realizowanym jako inwestycja o nazwie: „Remont linii napowietrzno kablowych SN PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów”.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie