mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 30 czerwiec 2022
Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold

Będzin, dn. 07.07.2017 r.

BGN-I.683.0012.2017

 

 

    `

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031
ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.07.2017 r. wydana została przez Starostę Będzińskiego decyzja znak BGN-I.683.0012.2017 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym  33/1 o powierzchni 82 m.kw. k.m. 48.

 

Przedmiotowa  nieruchomość objęta została decyzją Starosty Będzińskiego z dnia 18.07.2011 r. nr  5.2011  (znak sprawy WAiŚ.I.Czeladź.ES.7363-004/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Staropogońskiej”, sprostowaną postanowieniem z dnia 06.02.2012 r., utrzymaną w mocy decyzją z dnia  02.01.2012 r.
nr IF/XIII/5340/35/11 Wojewody Śląskiego.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że po upływie
14 dni od daty publicznego ogłoszenia doręczenie wymienionej decyzji uważa się za dokonane.

 

Ponadto informuję, że w myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom  przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro).

 

 

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik

Biura Gospodarki Nieruchomościami

Będzin, dn. 06.07.2017 r.

BGN-I.683.0014.2017

 

     `

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031
ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 06.07.2017 r. wydana została przez Starostę Będzińskiego decyzja znak BGN-I.683.0014.2017 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym  21/1 o powierzchni 32 m.kw. k.m. 48.

 

Przedmiotowa  nieruchomość objęta została decyzją Starosty Będzińskiego z dnia 18.07.2011 r. nr  5.2011  (znak sprawy WAiŚ.I.Czeladź.ES.7363-004/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Staropogońskiej”, sprostowaną postanowieniem z dnia 06.02.2012 r., utrzymaną w mocy decyzją z dnia  02.01.2012 r.
nr IF/XIII/5340/35/11 Wojewody Śląskiego.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że po upływie
14 dni od daty publicznego ogłoszenia doręczenie wymienionej decyzji uważa się za dokonane.

 

Ponadto informuję, że w myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom  przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro).

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego
Lidia Firek
Kierownik
Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.07.2017 r. wydana została przez Starostę Będzińskiego decyzja znak BGN-I.683.0013.2017 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowaną w gminie Czeladź, oznaczoną numerem geodezyjnym  27/1 o powierzchni 145 m.kw. k.m. 48.

 

Przedmiotowa  nieruchomość objęta została decyzją Starosty Będzińskiego z dnia 18.07.2011 r. nr  5.2011  (znak sprawy WAiŚ.I.Czeladź.ES.7363-004/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ulicy Staropogońskiej”, sprostowaną postanowieniem z dnia 06.02.2012 r., utrzymaną w mocy decyzją z dnia  02.01.2012 r.
nr IF/XIII/5340/35/11 Wojewody Śląskiego.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia doręczenie wymienionej decyzji uważa się za dokonane.

 

Ponadto informuję, że w myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom  przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro).

 

 

W związku w planowanym na 22 czerwca 2017 r. rozpoczęciem remontu ulicy Sienkiewicza w Będzinie informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu oraz podajemy trasę dostępnego objazdu:

 


Początek prac - 22.06.2017 r.
Zakończenie - około 10.08.2017 r.

 

Ogłoszenie

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania  decyzji zobowiązujących właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której  przysługują inne prawa rzeczowego do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Sławków, obręb Sławków, oznaczonej jako działka numer 4449/1 o powierzchni 1,4823 ha oraz nieruchomości usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Sławków, obręb Sławków, oznaczonej jako działka numer 4611 o powierzchni 0,4813 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Cieśle – Bukowno.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 9 czerwca 2017 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowych nieruchomości.

 

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalających na ich udostępnienie.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku
do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie