mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

 

 

Ogłoszenie

 

         Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

informuje o zamiarze zezwolenia na udostępnienie, w drodze decyzji, nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Sławków, obręb ewidencyjny Sławków, oznaczonej jako działka numer 84 o powierzchni 0,2935 ha,
w związku z remontem napowietrznych linii kablowych SN 20 kV PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów, realizowanym jako inwestycja p.n.: „Remont linii napowietrzno kablowych SN PKP1 i PKP2 relacji GPZ Lipówka – Podstacja Trakcyjna Okradzionów”.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do ww. nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami – Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu pod numerem (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, poniedziałek
w godzinach 7.30-17.00, piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości.

 

 

Starosta Będziński

     wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

  informuje,

że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)

               przeznaczył nieruchomości do  dzierżawy

 

Wykaz tych nieruchomości wywieszono na 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17.

 

WIRiNW – II.6845.0018.2016

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)     o powierzchni 16,65 m2(parter – budynek biurowy)

b)     o powierzchni 25,34 m2(parter – budynek biurowy)

c)     o powierzchni 21,25 m2(parter – budynek biurowy). Lokal przechodni, jest możliwość połączenia z lokalem o powierzchni 16,65 m2 lub/i  z lokalem o powierzchni 25,34 m2

d)     o powierzchni 21,03 m2(I piętro – budynek biurowy)

 

      2. hala przemysłowa o powierzchni 208,71 m2 usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11

 

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

 

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
 4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niewykwalifikowane.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 6 grudnia 2016r. 

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120.

 

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z ze zm.) oraz  art.  61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.).

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o podjęciu z dniem 27.09.2016 r. postępowania odszkodowawczego w trybie przepisów art. 12 oraz art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r.  nr  193 poz. 1194 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia  05.08.2015r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1590) w stosunku do 3/4 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w gm. Bobrowniki obręb Siemonia ozn. nr 681/1 o powierzchni całkowitej 0,0035 ha k.m. 9.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Będzińskiego nr 9.2011 z dn. 10.10.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – budowa ulicy Jaworznik”, sprostowanej postanowieniami nr WA-Bob.6740.2.001.2011.AN z dnia: 15.02.2012 r., 01.03.2012 r., 19.09.2012 r., 30.10.2012 r. i stała się z mocy prawa własnością Gminy Bobrowniki.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Wzywa się wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, żeby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły swoje prawa na piśmie i złożyły stosowne dowody.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Kontakt telefoniczny z  Referatem Gospodarki Nieruchomościami pod numerem: 32 36 80 784 we wtorek, w środę, w czwartek w godzinach: 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30 – 17.00, w piątek w godzinach: 7.30- 14.00.

W związku z realizacją decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.09.2016 roku nr 498, w dniach od 17 do 21 października 2016 roku na terenie Gminy Bobrowniki, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świerklaniec, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja dzików.

 

Informacji szczegółowych udziela Monika Pasterak - Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu  i ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Świerklaniec pod numerem 662 016 879.

 

Inwentaryzacja, prowadzona metodą pędzeń próbnych obejmie także teren Nadleśnictwa Siewierz.

 

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie