mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 30 czerwiec 2022
Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold

 

 

I N F O R M A C J A

dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa

 

Uprzejmie informujemy, iż  dnia  31  marca br. upływa ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa za rok 2018.

 

Opłatę powyższą należy wnieść, bez  dodatkowego  wezwania  do zapłaty, na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie w Banku   Spółdzielczym  w   Będzinie  nr 46 8438 0001 0020 0656 2000 0160

lub w kasach Starostwa w budynku przy ul.  Ignacego Krasickiego 17 (w godz.  pn. 7.30 – 16.30 wt. śr. czw. 7.30 – 15.30 pt. 7.30 – 14.00).

 

Opłata wniesiona w terminie to wpływ (uznanie) środków na rachunek Starostwa najpóźniej dnia 31 marca danego roku. Po ww. terminie naliczane są stosowne odsetki.

STAROSTA BĘDZIŃSKI                                                                     

Będzin, 2017-12-28

                                  

BGN-I.680.3.2017

 

D e c y z j a

S t a r o s t y  B ę d z i ń s k i e g o

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 104 oraz art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935 )

 

o r z e k a m

 

o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w związku z wnioskami osób fizycznych ubiegających się o status uprawnionego we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, złożonymi do dnia 31.12.2016 r.

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych  uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy tj.  w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania, lub osoby prawne mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby mające miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości,
a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały.

Zgodnie z art. 8a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, albo przez jego następcę prawnego. W myśl art. 8a ust. 7 ustawy w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2.

W związku z faktem, że prowadzone postępowanie dotyczy ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie w trybie art. 6 ust. 1 i 2, Starosta w ramach prowadzonego postępowania jest zobowiązany zgromadzić dokumentację potwierdzającą, że wnioskodawcy ubiegający się o status uprawnionego we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej
„ Nadzieja ” w Mierzęcicach, posiadają gospodarstwa rolne oraz faktycznie korzystali ze Wspólnoty w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r.

Analizując wnioski oraz dołączoną dokumentację w postaci kserokopii dokumentów własnościowych  stwierdzono, że wnioski w większości zostały złożone przez następców prawnych osób, które faktycznie mogły korzystać ze Wspólnoty ww. okresie.

W związku powyższym Starosta Będziński pismem z dnia 01.02.2017 r. zwrócił się do Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej  „Nadzieja” w Mierzęcicach m.in. o dostarczenie do tut. Starostwa wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów  gospodarstw przez nich posiadanych, wg stanu na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Pismem z dnia 11.02.2017 r. Spółka poinformowała, że nie posiada listy uprawnionych z ww. okresu.

W toku prowadzonego postępowania Starosta Będziński wystąpił również do Urzędu Gminy w Mierzęcicach oraz do Archiwum Państwowego w Katowicach z pismem o sprawdzenie czy w zasobach archiwalnych znajdują się jakiekolwiek dokumenty dot. Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej  „Nadzieja” – np. wykazy uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazy obszarów gospodarstw przez nich posiadanych wg stanu na dzień wejścia w życie ww. ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zarówno Urząd Gminy jak i Archiwum Państwowe nie dysponowało żadnymi dokumentami dot. ww. Spółki.

Stosownie do zapisów art. 8a ust. 7 ww. ustawy w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne oraz brak dokumentacji umożliwiającej odtworzenie wykazu osób, którzy korzystali ze Wspólnoty w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. , niezbędnej do ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w myśl zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego - za pośrednictwem Starosty Będzińskiego - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

                                                                                 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik

Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania  - zgodnie z art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych.  
  2. a.a

 

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł uiszczono w dniu 13.02.2017 r. w kasie tutejszego Starostwa - dowód wpłaty KP nr 362/KS2/2017.

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji zobowiązujących właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowego do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Będzin, obręb Łagisza, oznaczonej jako działka numer 1453/1 o powierzchni 1,8038 ha oraz nieruchomości usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Czeladź, obręb Czeladź, oznaczonej jako działka numer 6/1 o powierzchni 0,1759 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łagisza – Chorzów – tor 1 i 2.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 28 grudnia 2017 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

na mocy art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

I.  Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, usytuowana jest w Czeladzi pomiędzy ul. Szybikową oraz ul. Saturnowską, ozn. nr działki 90/2 o powierzchni 1240 m kw., opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00055165/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Kształt działki jest zbliżony do długiego i wąskiego prostokąta, teren płaski, porośnięty zielenią niską. Szerokość działki ok. 5 m, brak możliwości wykorzystania jako samodzielnej działki budowlanej.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej od strony ul. Szybikowej. Nad częścią nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.

Dojazd do działki drogą publiczną- ul. Szybikową o nawierzchni asfaltowej.

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r., nr 44 poz. 680 z dnia 15 marca 2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź- „Borzecha i Józefów”, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 1Z- tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) + 23% podatek VAT

Wadium w wysokości  5.700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) winno zostać wniesione na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE   nr  59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 najpóźniej do dnia  05.02.2018 r.

Za wadium wniesione w terminie uważa się wpływ środków na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

II. Przepisy ogólne

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma w stosunku do niej zobowiązań.

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu  kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium  podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

Z obowiązku wpłaty wadium mogą zostać zwolnione osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju, jeżeli zobowiążą się na piśmie do wpłacenia kwoty równej wadium, zastrzeżonemu wobec pozostałych uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy (formularz deklaracji dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, pokój 113). Oświadczenie to winno zostać złożone w siedzibie Starostwa przed upływem terminu wpłaty wadium. Warunkiem dopuszczenia do przetargu ww. osób jest przedstawienie oryginalnej decyzji o posiadaniu uprawnień.

Należność płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg nieruchomości odbędzie się w dniu 08.02.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pokój 118, I piętro.

Koszty sporządzenia i wykonania umowy sprzedaży poniesie kupujący.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wymaga formy pisemnej (aktu notarialnego). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników).

 

Starosta Będziński zastrzega sobie prawo do:

-odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny przez ogłoszenie w tych samych środkach przekazu;

-odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym w zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy sprzedaży. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, Tel. (32) 36 80 784.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie