mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

 

29 marca 2018 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego przyjął uchwały, na mocy których ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2018. W ramach konkursów przewidziano dofinansowanie przez Powiat  zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 9 600 zł oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 12 000 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie oferty do dnia 27.04.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na adres Starostwa Powiatowego.

 

Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ BĘDZIŃSKIEGO

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę  rzeczoznawców  majątkowych - biegłych  w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego w zakresie działania

Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

  1. 1.  Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej kryteria:

1)      posiadają uprawnienia rzeczoznawcy, od co najmniej 5 lat,

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych opisanych w §1 Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr  28/2018.

3)      wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w ilości łącznej, co najmniej 100 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych opisanych w §1 Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018.

 

2. Rzeczoznawcy majątkowi, ubiegający się o wpis na Listę składają następujące dokumenty:

1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z akceptacją Cennika (Załącznik Nr 1 Regulaminu),

2) kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

5) pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, z których wynika, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę, rzeczoznawca majątkowy, (nie firma) wykonał prawidłowo łącznie, co najmniej 100 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych opisanych w §1 Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018.

 

Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:

Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w  postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy.

 

Zarządzenie Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018r. dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.bedzin.pl w zakładce Komunikaty Urzędowe oraz Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce Uchwały, Zarządzenia orz Ogłoszenia - Biura Gospodarki Nieruchomościami.

 

Wniosek  wraz z  wymaganymi dokumentami należy złożyć  w Starostwie Powiatowym 
w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, w Biurze Obsługi Klienta lub  przesłać pocztą na wskazany adres. O kolejności wpisu rzeczoznawcy majątkowego na Listę decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

Rzeczoznawca majątkowy po wpisaniu na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego zobowiązany jest podpisać umowę określającą zasady współpracy w terminie 7 dni od daty powiadomienia go telefonicznie lub e-mailem o dokonaniu wpisu na listę.

 

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego w Będzinie ustalający wysokość wynagrodzenia.

 

Powołanie rzeczoznawcy majątkowego następować będzie w drodze postanowienia wydanego na podstawie art.123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.2017 poz.1257 ze zm.).

 

Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udzielają pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pod nr tel. (32) 36 80 782 lub (32) 36 80 781.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

 

 

Biegły ……………………………………………………………………………………………….

 

Powołany Postanowieniem Starosty Będzińskiego z dnia  …….….2018r. nr……………………..

 

W dniu  ……………………….… przekazuje  operat szacunkowy wykonany dla celów:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

(należy wpisać przedmiot, zakres i cel wyceny)

 

 

 

 

         …………………….…………………                                                                      …………………………..

         (podpis przekazującego )                                                                        (podpis odbierającego )

 

 

 

Termin realizacji upłynął w dniu : …….………..……….           

 

Przekazano     terminowo / nieterminowo *     -     …....… dni opóźnienia.

 

 

UWAGI:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Przekazano do poprawy w dniu………………………….

 

 

 

             …………………….…………………                                                                   …………………………..

               (podpis przekazującego )                                                                  (podpis odbierającego )

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE

            ul. Ignacego Krasickiego17

42-500 BĘDZIN

 

 

WNIOSEK

O WPISANIE NA LISTĘ KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH

RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

 

Wnoszę o wpisanie mnie na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2018 w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami.

 

Posiadam uprawnienia zawodowe nr…………….

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 28/2018 z dnia 28.02.2018r.
Starosty Będzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie: utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Regulaminem wpisu na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, stanowiącym załącznik nr 1
do tego Zarządzenia.

 

Dołączam następujące dokumenty:

 

1………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………...

3………………………………………………………………………………………………...

4………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 ……………………………………..                       ……………………………  

                 Imię i nazwisko                                          miejscowość, data

……………………………………...

           adres do korespondencji

……………………………………..

               adres skrzynki e:mail

…………………………………….

                  numer telefonu

 


 

Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018  w sprawie: utworzenia   listy   rzeczoznawców   majątkowych   -   kandydatów   na   biegłych   w   postępowaniach   administracyjnych   prowadzonych   przez   Starostę Będzińskiego  w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy.

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie