mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że pismem z dnia 03.12.2018 r. nr BGN-I.680.3.2017 wezwał Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach do uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału ww. Wspólnocie o następujące dokumenty:

-  tabelę nadawczą nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice, która będzie stanowić podstawę dla ustalenia skąd wywodzi się następstwo prawne osób, które obecnie zgłaszają swoje żądania do udziału we wspólnocie,

-    określenia jaki był charakter użytkowania gruntów osób ubiegających się o udział we wspólnocie, z uwagi na to, że w przypadku użytkowania gruntów stanowiących lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, wnioskodawcy muszą wykazać użytkowanie ww. gruntów przez okres 5-ciu lat, przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a nie przez okres 1 roku.

 

Wyjaśniam, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego zawartymi w decyzji z dnia 14.08.2018 r. nr IFVIII.7581.2.1.2018, powyższe dokumenty oraz ustalenia zdeterminują dalszy tok postępowania, w tym konieczność ewentualnego uzupełnienia złożonych wniosków oraz będą miały bezpośredni wpływ na podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Termin uzupełnienia powyższego materiału dowodowego został określony do dnia do dnia 31.01.2019 r.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

OGŁOSZENIEo naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2018 r.

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej), przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Będzinie , ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin

Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.
 
7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2018 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
 
8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej.

 

 

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI                                                                                                        Będzin, 2018-09-17

                                  

BGN-I.680.3.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935 ) zawiadamiam strony postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703), o wyznaczeniu  nowego terminu załatwienia sprawy do 30.06.2019 r.

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14.08.2018 r.  nr IFVIII.7581.2.1.2018 uchylającą decyzję Starosty Będzińskiego z dnia 28.12.2017 r. nr BGN-I.680.3.2017 w sprawie o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703), postępowanie wymaga poszerzenia materiału dowodowego w sprawie, w tym m.in. pozyskania wyciągu Tabeli Nadawczej nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice oraz dokładnej analizy danych w niej zawartych, w celu ustalenia następstwa prawnego osób zgłaszających swoje żądanie do udziału we wspólnocie, a także dokładnego określenia charakteru użytkowania oraz korzystania z gruntów Wspólnoty przez wnioskodawców, co może skutkować koniecznością uzupełnienia złożonych wniosków.

Biorąc pod uwagę  powyższe wytyczne termin załatwienia sprawy nie może nastąpić w terminie określonym w ustawie.

Zgodnie z art. 37 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 W dniu 01.06.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 935). Zgodnie z art. 16 tej ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W niniejszej sprawie postępowanie administracyjne zostało wszczęte i niezakończone ostateczna decyzją przed dniem 01.06.2017 r. , a zatem przy jej rozpatrywaniu mają zastosowanie przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym.

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

 

        

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 126 ust. 5 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Siewierz, obręb Siewierz, oznaczonej nr działek 1260/1 i 1357/4, w części stanowiącej obszar niezbędny do usunięcia drzew uniemożliwiających pracę linii elektroenergetycznej 110 kV relacji FUM Poręba – Siewierz, w przęśle 49-50 na działce nr 1260/1, w przęśle 52-53 na działce 1357/4 oraz w części umożliwiającej dojazd do tego obszaru, w celu zapobieżenia powstaniu znacznej szkody wynikłej z nagłej potrzeby.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 3 sierpnia 2018 r.
,
do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6
lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

 

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)      o powierzchni 13,21m2 (I piętro – budynek biurowy)

b)     o powierzchni 15,39m2 (I piętro – budynek biurowy)

c)      o powierzchni 10,48m2 (I piętro – budynek biurowy)

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 17 sierpnia 2018 roku. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie,
ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120.

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie