mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 5 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

 BGN-I.6821.0012.2021                                                               

   Będzin, dnia 01.09.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w gminie Czeladź, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 71o powierzchni 0,0029 ha, k.m. 19, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prac związanych z ułożeniem sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z  realizacją zadania pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Czeladzi przy ul. Składkowskiego”.  

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 10 września 2021r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

 

                                                                                     Z up. Starosty Będzińskiego

                        Iwona Fabiszak

                                                                                                              Kierownik

                                                                                        Biura Gospodarki Nieruchomościami

                                                                      

 

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

Będzin, dnia 06.08.2021 r.

 

BGN-I.680.7.2019                                                                                      

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno - Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Starosta Będziński informuje, że w terminie ustalonym przez tut. organ do składania wniosków ww. sprawie  tj. od 08.08.2019 r. do 31.03.2021 r. do tut. Starostwa wpłynęło jedynie 12 wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o status udziałowca we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w  trybie ww. przepisów.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że niezależnie od ilości złożonych wniosków tut.  organ  ma  obowiązek  ustalić  wszystkie  osoby  uprawnione  do udziału we Wspólnocie, pismem z dnia 05.08.2021 r. przesłano do Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej „ Nadzieja” w Mierzęcicach listę osób, które złożyły wnioski w aktualnym postępowaniu  (lista nr 1) oraz listę osób, które ubiegały się o status  osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w trybie art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (lista nr 2) w celu:

- przeanalizowania czy osoby znajdujące się na liście nr 1  posiadają gospodarstwa rolne
i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia i również ww. okresie korzystały ze wspólnoty,

- przeanalizowania listy nr 2 pod kątem potencjalnie możliwych udziałowców, którzy nie złożyli wniosków w celu udowodnienia swoich praw do wspólnoty w trybie art. 6a o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

- sporządzenia  listy osób którym przysługuje status osoby uprawnionej do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w trybie art. 6a  ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wraz z określeniem wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, w myśl art. 9 ww. ustawy (ustaloną listę udziałowców należy zatwierdzić uchwałą).

 

Zgodnie z art. 8f  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 6a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres
14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Iwona Fabiszak

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary            

                      
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działki numer 1554 i 1496/1 obręb Dąbie o powierzchni łącznej 7099m2 stanowiące użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00058643/3. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Dąbie. Działki stanowią drogi wewnętrzne.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/367/2010 z dnia 29 września 2010r., - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2010r. nr 243 poz. 3686 działka numer 1554 k.m.7 przeznaczona jest w części na teren dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 1KDD1/2 i w części na tereny dróg wewnętrznych – symbol planu 12KDW, a działka numer 1496/1 k.m.7 jest przeznaczona na teren dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 1 KDD1/2.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,7099 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                                         STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                                        SEBASTIAN SZALENIEC


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary      

                            
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 637 obręb Malinowice o powierzchni łącznej  529m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00047586/5. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Malinowice. Działka stanowi drogę wewnętrzną.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/369/2010 z dnia 29 września 2010r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Psary Nr XXX/339/2017 z dnia 15 maja 2017r.,Nr XXXI/353/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Uchwałą Nr XXVII/270/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. – tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2021r.poz. 3537 przedmiotowa działka przeznaczona jest na tereny drogi publicznej o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 6KDD1/2.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,0529 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                            STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                           SEBASTIAN SZALENIEC

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.)
Starosta Będziński przeznacza do użyczenia na okres 3 lat  nieruchomość usytuowaną w gminie Psary      

                            
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:               
Działka numer 875 obręb Sarnów o powierzchni łącznej 1542m2 stanowiąca użytek gruntowy o symbolu dr –drogi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00060720/4. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w gminie Psary, obręb Sarnów. Działka stanowi drogę wewnętrzną.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XL/VII/398/2010 z dnia 28 października 2010r., zmienionym uchwałami Rady Gminy Psary Nr VII/66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., – tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2015r.                  poz. 5824 przedmiotowa działka przeznaczona jest w części na tereny dróg publicznych o funkcji ulic dojazdowych – symbol planu 9KDD1/2, w części na tereny rolnicze – symbol planu 17R i w części na tereny rolnicze – łąki i pastwiska – symbol planu 20RZ.

CEL UŻYCZENIA: drogi dojazdowe.

POWIERZCHNIA UŻYCZENIA: 0,1542 ha.

CZAS NA KTÓRY UMOWA UŻYCZENIA ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113, tel. 032 368-07-84.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
                                                                                                                                                                                                               STAROSTA BĘDZIŃSKI
                                                                                                                                                                                                              SEBASTIAN SZALENIEC

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie