mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemonia, Gmina Bobrowniki

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. )

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemonia, Gmina Bobrowniki

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  253/15 o  pow. 2878 m², obręb Siemonia, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne klasy V, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00044182/2 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Siemonia,  przy ulicy Kościuszki. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego wieloboku- szerokość działki od strony drogi  publicznej  (ul.Kościuszki)  wynosi  około 18m.  Z uwagi  na  kształt  działki  występują   utrudnienia   w   jej  racjonalny  zagospodarowaniu  zgodnie   z przeznaczeniem.   Teren działki porośnięty jest roślinnością niską oraz częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (samosiejki). Nieruchomość nieogrodzona. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po składniku budowlanym. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega autostrada A1. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Dojazd do otoczenia korzystny – nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Poprzez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci kablowej sieci energetycznej oraz wodociąg, wzdłuż północnej granicy działki przebiega gazociąg. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej (w ulicy Kościuszki): sieci energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągu.

       

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/514/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Siemonia”, przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: Si-16MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług; Si-4ZI – tereny zieleni nieurządzonej

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000,00 zł  (słownie : dwieście pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w  wysokości 23%.

2.  Wadium  w  wysokości  25 000,00 zł  (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 )  winno  być  wpłacone  w pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia   03.06.2022 r.  na  rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg odbędzie się dnia  08.06.2022r.  o godz. 12:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

6.  Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7.  Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

9.  Informacji udziela:  Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie