mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Sprzedaż nieruchomości gruntowej , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 89/3 o pow. 445 m kw., obręb Żychcice

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 i art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach, Uchwały Nr 78/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Będzińskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej usytuowanej w Wojkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 89/3 o pow. 445m2, obręb Żychcice opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00012944/9 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział  III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

Nieruchomość położona jest w Wojkowicach, obręb Żychcice, w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego. Nieruchomość położna jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – położona w drugiej linii zabudowy. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Działka ma kształt zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta – szerokość działki około 5m. Z uwagi na kształt działki brak możliwości jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej sieci: energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu (sieci w ulicy Jana III Sobieskiego).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 lutego 2013r. oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonej Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 maja 2014r. działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – symbol planu C1/2MN

 

TERENY DOLESIEŃ – symbol planu C1/3Zld – tereny dolesień.

 

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.

 

1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000,00 zł netto (czterdzieści tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.Wadium w wysokości 4.000,00zł (cztery tysiące złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 037.02.2022r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3.Przetarg odbędzie się dnia 09.02.2022r. o godz. 10.30w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 (I piętro).

4.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 11.10.2021r.

8. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 15.12.2021r.

9. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278).

10. Ogłoszenie o III przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl 

11. Informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784 lub pokój 122; tel. 032 3680781.

 

za Zarząd Powiatu Będzińskiego

1) Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński

2) Adam Szydłowski – Członek Zarządu Powiatu  Będzińskiego

Treść komunikatu cz. 1

Treść komunikatu cz. 2

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie