mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Sprzedaż nieruchomości gruntowej , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 931 m kw. w Będzinie

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 i art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zm.)

oraz Uchwały Nr XXXVII/410/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

 

       ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej usytuowanej w Będzinie na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Kazimierza Promyka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 9/6 arkusz mapy 37 o pow. 931m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00022438/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

Działka położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowo-handlowej, obiektów użyteczności publicznej i terenów produkcyjno-usługowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka ma kształt regularny pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, zagospodarowana aktualnie jako całość gospodarcza z działkami sąsiednimi – tereny zielone przy obiekcie oświatowym. Teren nieruchomości płaski. Poprzez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Powiatu Będzińskiego dla przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową i ewentualnymi podłączeniami zasilającymi budynek nr 26.Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągu.

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla obszaru WARPIE zatwierdzoną Uchwałą nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. U. woj. śląskiego Nr 148 poz. 2418 z dnia 9 sierpnia 2010r.) nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY – symbol planu 3 UPo

Przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, w tym usługi publiczne, utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zabudową towarzyszącą (garaże, obiekty gospodarcze), sieci urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych.

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, które opisane zostały w ww. uchwale.

 

 

1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260.000,00 zł netto (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.Wadium w wysokości 26.000,00zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 03.02.2022r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3.Przetarg odbędzie się dnia 09.02.2022r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 (I piętro).

4.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 10.09.2021r.

8. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 23.11.2021r.

9. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278).

10. Ogłoszenie o III przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl 

11. Informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowegow Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784 lub pokój 122; Tel 032 3680781.

 

za Zarząd Powiatu Będzińskiego

1) Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński

2) Adam Szydłowski – Członek Zarządu Powiatu  Będzińskiego

Treść komunikatu cz. 1

 Treść komunikatu cz. 2

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie