mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 23 październik 2021
Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do dzierżawy Sławków i Grodziec

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości usytuowane w  Sławkowie, obręb Dębowa Góra.                                  

 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:     

         

1) Część nieruchomość stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 143/2,142/5,140/2 obręb Dębowa Góra o powierzchni łącznej 2411m2, stanowiącej użytek (tr) – tereny różne 1751m2 oraz użytek (Ls) – lasy 660m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00023615/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 109/3 obręb Dębowa Góra o powierzchni 17270m2, stanowiącej użytek (tr) – tereny różne 12986m2 oraz użytek (Ls) – lasy 4284m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00025419/6 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

3) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 106/3 i 106/4 obręb Dębowa Góra o powierzchni całkowitej 39262 m2, stanowiącej użytek  (tr) – tereny różne 37663m2 oraz użytek W (grunty pod rowami) 1599m2, opisanej w księdze wieczystej nr  KA1D/00025418/9 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

4) Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sławkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 104/4 obręb Dębowa Góra o powierzchni całkowitej 2573m2 stanowiącej użytek (tr) – tereny różne, opisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00031471/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość usytuowana jest w Dębowej Górze, stanowi teren po byłym torowisku.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa, przyjętym Uchwałą XLVII/477/10 z dn. 26.03.2010r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki leżą na terenie oznaczonym symbolami:

- 4-49.PG – tereny kopalń piasku

- 4-49.PG– tereny kopalń piasku

- 4-49.ZL – lasy

Ww. działki wchodzą w granicę obszaru górniczego – symbol planu OG

 

 

CEL DZIERŻAWY: działalność wydobywcza – 8529m2  drogi dojazdowe – 880m2

                       

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 9409m2

 

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 30.000,00 netto/rok za działki przeznaczone na działalność wydobywczą oraz 0,45 zł/m2 netto miesięcznie za działki przeznaczone na drogi dojazdowe  Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  czynsz miesięczny do 25 dnia każdego miesiąca, czynsz roczny do 31 marca każdego roku

                                            

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                               SEBASTIAN SZALENIEC

  

 


 

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990) Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie.                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1864/40, obręb Grodziec o powierzchni całkowitej 1084m2, stanowiąca użytek (dr) – drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczący ograniczonych praw rzeczowych dotyczące innych nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość usytuowana jest w Grodźcu przy ul. Barlickiego, w części stanowi wewnętrzną drogę dojazdową oraz teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 

Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości utracił ważność. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: TERENY NISKIEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – symbol literowy Mn-2

 

CEL DZIERŻAWY: parking na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

                       

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 150m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,50zł netto/m2 na m-c. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                                                                                                 SEBASTIAN SZALENIEC

 


 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie