mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 5 sierpień 2021
Imieniny obchodzą: Oswald, Emil, Maria

Nieruchomość Powiatu Będzińskiego przeznaczona do zbycia

 

 

UCHWAŁA NR 78/21

ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

 

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Będzińskiego oraz sporządzenia wykazu

nieruchomości

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.        z 2020 r. poz. 920), art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.1)), oraz Uchwały nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca  2021r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  części  nieruchomości  gruntowej  położonej   w Wojkowicach, Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Będzińskiego przeznacza się do zbycia nieruchomość gruntową, położoną w Wojkowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer  89/3  o pow.  0,0445  ha  zapisaną  w księdze  wieczystej  nr  KA1B/00012944/9  Sądu  Rejonowego   w Będzinie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

 

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec........................................

 

Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk...............................

 

Członek Zarządu: Adam Szydłowski ...........................................

 

Członek Zarządu: Halina Mentel ................................................

 

Członek Zarządu: Marek Rajca ...................................................


 

Załącznik do uchwały Nr 78/21

Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/312/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

informuje

o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach

 

OZNACZENIE    NIERUCHOMOŚCI    WEDŁUG   KSIĘGI    WIECZYSTEJ    ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:

Działka  nr  89/3   o  pow.  0,0445  ha,  obręb  Żychcice,  oznaczona  użytkiem  gruntowym   o symbolu S-RV i S-RIVb - sady, grunty orne, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00012944/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w Wojkowicach, obręb Żychcice, w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego. Nieruchomość położna jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – położona w drugiej linii zabudowy. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Działka ma kształt  zbliżony  do  bardzo  wydłużonego  prostokąta  –  szerokość  działki  około  5m.  Z uwagi na kształt działki brak możliwości jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej sieci: energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu (sieci w ulicy Jana III Sobieskiego).

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 lutego 2013r. oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonej Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta w Wojkowicach z dnia 26 maja 2014r. działka przeznaczona jest pod: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – symbol planu C1/2MN

TERENY DOLESIEŃ – symbol planu C1/3Zld – tereny dolesień.

 

CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT      w wysokości 23%.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278)

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

– wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 16.07.2021r. do dnia 27.08.2021r.

3. Szczegółowych    informacji    udziela    Biuro    Gospodarki   Nieruchomościami    Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17.

 

wywieszono.........................................

zdjęto...................................................

 


 

UZASADNIENIE

Rada Powiatu Będzińskiego Uchwałą Nr XXVI/312/2021 z dnia 21 czerwca 2021r. wyraziła zgodę na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 89/3 o pow. 445m2, opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00012944/9 Sądu Rejonowego w Będzinie.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dochód ze sprzedaży zasili budżet powiatu.

 


 

 

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie