mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży części nieruchomości gruntowej usytuowanej w Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/4

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) oraz Uchwały Nr X/142/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 września 2019r.

 

informuje o przeznaczeniu

do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej  w  Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 34/4 k.m. 45 o pow. 638 m2, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00059592/7 Sądu Rejonowego w Będzinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej usytuowanej w Czeladzi przy ul. Borowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 34/8 k.m.45 wynoszącym 133,5 m2opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00056022/0 Sądu Rejonowego w Będzinie, stanowiącym drogę dojazdową.

 

Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji oraz gazu. Działka położona jest w pasie drogi publicznej. Dojazd zapewniony jest poprzez udział w działce 34/8 k.m.45 stanowiącej wewnętrzną drogę o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Borzecha i Józefów” przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym jako: 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 22.11.2019 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 99 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Cena udziału ¼  w działce 38/8 stanowiącej drogę dojazdowązostała ustalona na kwotę 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro), oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie