mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania w stosunku do nieruchomości w Siewierzu nr 6799/2

Będzin, 2016-04-28

 

WGN-I.683.13.2015

 

D e c y z j a

S t a r o s t y    B ę d z i ń s k i e g o

wykonującego  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 3, art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2031), art. 8, art.113 ust. 6, art.118 a ust. 3, art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 130 ust. 2, art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23).

 

o r z e k a m

Ustalić  odszkodowanie  w  wysokości  1561,00 PLN (słownie: tysiącpięćsetsześćdziesiątjedenzłotych,00/100) za prawo własności nieruchomości położonej w gminie Siewierz, obręb Siewierz, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 6799/2
o powierzchni 0,0022 ha k.m. 35, powstałej z podziału działki nr 6799 o pow. 0,0044 ha k.m. 35, nabytej z mocy prawa na własność przez Gminę Siewierz na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego nr 3.2015 z dn. 13.04.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

u z a s a d n i e n i e

           

Nieruchomość opisana w sentencji objęta została decyzją Starosty Będzińskiego z dnia 
z dn. 13.04.2015 r. nr 3.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Decyzja, o której mowa stała się ostateczna w dniu 26.05.2015 r. i z tą datą – stosownie
do art.  12 ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych
– przedmiotowy teren stał się z mocy prawa własnością Gminy Siewierz.

Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2031), dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługiwało do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe należne jest  odszkodowanie. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4c cyt. ustawy jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania  wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna prawa te wygasają.

Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18 cyt. ustawy, stanowiącego że wysokość odszkodowania ustalana jest według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Kwestię odszkodowania reguluje przepis art. 129 ust.1 i 5 oraz art. 130 ust. 2 ustawy
z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 1774
ze zm.), w myśl  których „...odszkodowanie ustala starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej…” „…po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości...”, sporządzonej w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

 

Stosownie do  przepisu  § 36 cyt. rozporządzenia:

1. Wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.      o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.                  z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) określa się, przyjmując stan nieruchomości z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomości z dnia ustalenia odszkodowania, a przeznaczenie nieruchomości zgodnie z art. 154 ustawy bez uwzględnienia ustaleń decyzji. Nie uwzględnia się nakładów poniesionych na nieruchomości po dniu wydania decyzji.

2. W przypadku gdy dane z lokalnego i regionalnego rynku nieruchomości są niewystarczające do określenia wartości rynkowej zgodnie z ust. 1, wartość nieruchomości objętej decyzją określa się 
w podejściu kosztowym.

3. W przypadku gdy przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość rynkową nieruchomości określa się w następujący sposób:

1) wartość działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg istniejących stanowi iloczyn wartości 1 m² gruntów, z których wydzielono te działki gruntu, i ich powierzchni,

2) wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne stanowi iloczyn wartości 1 m² gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych i ich powierzchni

- powiększony, na podstawie badania rynku nieruchomości, nie więcej niż o 50%.

4. W przypadku gdy na realizację inwestycji drogowej została wywłaszczona lub przejęta z mocy prawa nieruchomość, która na dzień wydania decyzji była przeznaczona pod inwestycję drogową, wartość rynkową określa się, przyjmując przeznaczenie nieruchomości przeważające wśród gruntów przyległych, chyba że określenie wartości jest możliwe przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości drogowych. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio.

5. Przez decyzję, o której mowa w ust. 1, 2 i 4, rozumie się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której ustalona została lokalizacja inwestycji drogowej.

 

Zgodnie z  art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości.

2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.

 

Stosownie do art. 134 ustawy  o gospodarce nieruchomościami:

1.Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135 wartość rynkowa nieruchomości.

2.Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

3.Wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości.

4. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.

 

W myśl art. 135  ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1. Jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, gdyż tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, określa się jej wartość odtworzeniową. 

2. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości, oddzielnie określa się wartość gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych. 

3. Przy określaniu wartości gruntu stosuje się przepisy art. 134 ust. 2-4. 

4. Przy określaniu wartości budynków lub ich części, budowli, urządzeń infrastruktury technicznej i innych urządzeń szacuje się koszt ich odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. 

5. Przy określaniu wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w drzewostanie znajdują się materiały użytkowe, szacuje się wartość drewna znajdującego się w tym drzewostanie. Jeżeli w drzewostanie nie występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może być pozyskane, jest niższa od kosztów zalesienia i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty zalesienia oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia. 

6. Przy określaniu wartości plantacji kultur wieloletnich szacuje się koszty założenia plantacji i jej pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów oraz wartość utraconych pożytków w okresie od dnia wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania. Sumę kosztów i wartość utraconych pożytków zmniejsza się o sumę rocznych odpisów amortyzacyjnych, wynikającą z okresu wykorzystania plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywłaszczenia. 

7. Przy określaniu wartości zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych szacuje się wartość przewidywanych plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość nakładów koniecznych w związku ze zbiorem tych plonów. 

 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania jest wycena nieruchomości sporządzona
w dniu 01.12.2015 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Annę Rój, zgodnie
z wymogami art. 18 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz z zachowaniem reguł określonych
w  art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i§ 36 ust. 1, powołanego wcześniej rozporządzenia.

W operacie biegła dokonała charakterystyki nieruchomości ozn. nr działki 6799/2
z uwzględnieniem stanu technicznego i użytkowego. Biegła m.in. stwierdziła, że wydzielona pod drogę działka kształtem zbliżona jest do prostokąta, jednak ze względu na niewielką powierzchnię niemożliwe jest jej racjonalne zagospodarowanie. Teren działki porośnięty trawą, suchy i płaski. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, bez nasadzeń. Przez teren przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz gazociągu. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w postaci: napowietrznej  sieci elektroenergetycznej, wodociągu oraz gazociągu.

Działka ozn nr 6799/2  k.m. 35 na dzień wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tj. na 13.04.2015 r. znajdowała się na terenie dla którego brak było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr XX/158/2000 z dn. 25.04.2000 r., zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr LVI/384/2006 z dn. 26.10.2006 r., zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXV/189/2008 z dn.30.10.2008 r., zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr VII/54/11 z dn. 28.04.2011 r.,
ww. działka zlokalizowana była na terenie:

- obszary pozostałe – adaptacja stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami nie wywołującymi kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnymi
z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego.

W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w związku powyższym, biegła uznała, że przez zapis w studium określający przeznaczenie nieruchomości jako adaptacja stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami nie wywołującymi kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających, rozumie się przeznaczenie nieruchomości jako tereny mieszkaniowe.

Stosownie do art. 134 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

„ 1. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości.

2. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

3. Wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości.

4. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.”

Przedmiotowa działka w rozumieniu art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nie była przeznaczona na cele drogowe, a zatem zachodzi konieczność zbadania skutków tzw. zasady korzyści zgodnie z art. 134 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zawarta tutaj tzw. zasada korzyści wychodzi z założenia, że odszkodowanie nie może pomijać zwiększenia wartości spowodowanego przeznaczeniem na cel publiczny. Jeśli więc takie zwiększenie wartości rzeczywiście nastąpi, osoba wywłaszczona powinna otrzymać odszkodowanie, którego podstawą nie będzie wartość nieruchomości określona
z uwzględnieniem dotychczasowego sposobu użytkowania, lecz wartość określona
z uwzględnieniem alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z przeznaczenia tej nieruchomości na cel publiczny (pod drogę publiczną). Aby zbadać zgodnie z art. 134 ust. 3
i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami występowanie zasady korzyści, należało poszukać cen transakcyjnych nieruchomości dla aktualnego (dotychczasowego poprzedzającego przejęcie z mocy prawa) przeznaczenia nieruchomości (pod tereny zabudowy mieszkaniowej) i cen transakcyjnych nieruchomości z uwzględnieniem alternatywnego sposobu użytkowania, (przeznaczenia nieruchomości zgodne z celem przejęcia - pod drogi).

Przepisy obowiązującego prawa nie narzucają żadnych ograniczeń dotyczących okresu badania rynku i przyjmowania transakcji, pod warunkiem, że przy wycenie „uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu” zgodnie z art. 153 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.. Przepisy prawa pozostawiają wybór okresu badania rynku rzeczoznawcy majątkowemu. Zgodnie z § 26.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r.: „Rodzaj rynku, jego obszar, i okres badania określa rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności przedmiot, zakres, cel i sposób wyceny, dostępność danych oraz podobieństwo rynków”. Jednocześnie przyjmuje się, że przy ocenie wartości nieruchomości powinno się analizę rynku przeprowadzać
w oparciu o odpowiednio długie szeregi czasowe danych.

 

Analizy rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod  drogi.

 

W pierwszej kolejności badaniem objęto obszar ciągły Siewierz, obszar ten
w rozumieniu zasad wyceny stanowi rynek lokalny nieruchomości. Na terenie Siewierza odnotowano jedną transakcję nieruchomości drogowej, stąd zdecydowano, jako wstępny obszar poszukiwań danych transakcyjnych przyjąć rynek regionalny rozszerzony do powiatu będzińskiego, powiatu myszkowskiego oraz Sosnowca i Siemianowic Śląskich.

Na obszarze rozszerzonym odnotowano 26 transakcji, o średniej cenie transakcyjnej 65,41zł/m2. Biegła zdecydowała uznać tą ilość transakcji za wystarczającą do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny.

Po dokonaniu analizy rynku biegła przyjęła transakcje nieruchomości podobnych
z okresu nieznacznie ponad dwóch lat poprzedzających proces wyceny.

W celu dokonania analizy rynku nieruchomości zbadano akty notarialne, a także obserwowano ruch na rynku regionalnym pod względem popytu i podaży. Pod uwagę nie zostały wzięte transakcje, w stosunku, do których zachodziło podejrzenie szczególnych warunków zawarcia transakcji.

W analizowanym obszarze znalazło się łącznie 26 transakcji nieruchomości drogowych,  o cenie minimalnej 32,70zł/m2, cenie maksymalnej 135,30zł/m2, cenie średniej 65,41zł/m2, cenie pierwszego kwartylu 51,37zł/m2, trzeciego kwartylu 69,74zł/m2.

 

Analizy rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

W pierwszej kolejności badaniem objęto obszar Siewierz. Obszar ten w rozumieniu zasad wyceny stanowi rynek lokalny nieruchomości. Na terenie Siewierza odnotowano 13 transakcji nieruchomości przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe, o średniej cenie transakcyjnej 75,18 zł/m2, jednakże celem poprawnej analizy zdecydowano, jako wstępny obszar poszukiwań danych transakcyjnych przyjąć rynek regionalny rozszerzony do obszaru przylegającej bezpośrednio do Siewierza - gminy Mierzęcice.

W tym obszarze odnotowano kolejnych 13  transakcji nieruchomości przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe o średniej cenie transakcyjnej 71,80 zł/m2. Łączna ilość transakcji została uznana przez biegłą za wystarczającą do dokonania właściwej analizy rynku.

Po dokonaniu analizy rynku przyjęto transakcje nieruchomości podobnych z okresu nieznacznie ponad dwóch lat poprzedzających proces wyceny.

            W celu dokonania analizy cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zbadano akty notarialne kupna-sprzedaży, a także obserwowano ruch na rynku regionalnym pod względem popytu i podaży. Pod uwagę nie zostały wzięte transakcje, w stosunku do których zachodziło podejrzenie szczególnych warunków zawarcia transakcji.

W analizowanym obszarze znalazło się 26 transakcji nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe, o cenie minimalnej 41,55 zł/m2, cenie maksymalnej 133,80 zł/m2, cenie średniej 71,08 zł/m2, cenie pierwszego kwartylu 61,42 zł/m2, trzeciego kwartylu 78,35zł/m2.

Z przedstawionych analiz rynku regionalnego i lokalnego można wywnioskować,
że średnie ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych pod drogi są niższeod średnich cen nieruchomości przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, potwierdzają to także pozostałe statystyki (pierwszy kwartyl i trzeci kwartyl wartości), występuje zatem przesłanka wynikająca z art. 134 ust. 3 ugn, który mówi: „Wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według aktualnego sposobu użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia,
nie powoduje zwiększenia wartości.

Stosownie do wyroku NSA z dnia 18.01.2007r. I OSK 293/06 „Przy zastosowaniu podejścia porównawczego przy określaniu wartości nieruchomości konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych będących przedmiotem wyceny, jednak nie mają być to nieruchomości identyczne”, zatem zawężono obszar poszukiwań w dalszej części analizy i wybrano transakcje nieruchomości najbardziej zbliżone do nieruchomości wycenianej według następujących kryteriów:

  • transakcje powinny zawierać się w miarę możliwości pomiędzy pierwszym
    i trzecim kwartylem wartości,
  • powierzchnie nieruchomości podobnych powinny być jak najbardziej zbliżone do powierzchni gruntu wycenianego.

Wdrożenie powyższych kryteriów pozwoliło skomponować bazę 11 danych
o znacznej jednorodności cech i znacznej spodziewanej skali podobieństwa, o cenie średniej 77,99zł za m2, cenie minimalnej 60,00zł za m2 i cenie maksymalnej 100,00zł za m2. Wszystkie  nieruchomości rozpoznano pod względem lokalizacji cech fizycznych, do czego wykorzystano internetowe serwisy, wchodzące w skład systemów informacji przestrzennej oraz rozpoznano w terenie.

Dla potrzeb postępowania przeprowadzono badanie regionalnego rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu pod tereny  mieszkaniowe.  Jednocześnie dokonano analizy i badania trendu zmiany cen w czasie w zbiorze transakcji rynkowych. W wyniku analizy bazy transakcyjnej stwierdzono, że na przestrzeni badanego okresu, zmiany jednostkowych cen transakcyjnych w niewielkim stopniu zależą od daty transakcji. Wymiar względny trendu procentowy na rok wynosi plus 6,50% i można go określić, jako słaby trend rosnący, dlatego też do celów wyceny przyjęto ceny transakcyjne
w ich nominalnych kwotach.

W stosunku do nieruchomości ozn. nr 6799/2 k.m. 35 rzeczoznawca majątkowy ustaliła, że na wartość ww. nieruchomość wpływają następujące cechy:

- stopień urbanizacji terenu  - średni  (średnia odległość od centrum gminy, średnia odległość od innych pozytywnych czynników - waga cechy 35%),

- uciążliwości – znaczne  (kolidujące uzbrojenie – napowietrzna sieć elektroenergetyczna i gazociąg - waga cechy 20%)

 

 

-stan zainwestowania terenu w otoczeniu - średnio korzystny (występowanie średniego skupiska mieszkaniowego, lokalizacja na terenie średnio zainwestowanym, możliwość podłączenia do wodociągu, energii elektrycznej i gazu - waga cechy 15% ),

- wskaźnik zabudowy działki  - niekorzystny (współczynnik kształtu uniemożliwiający optymalne zagospodarowanie- waga cechy 15%),

-dostęp do drogi – średni (dostęp do drogi publicznej o złej jakościowo nawierzchni – waga cechy 15%).

Na podstawie przyjętych danych oraz współczynnika korygującego rzeczoznawca określił cenę 1 m2działki ozn. nr 6799/2 o pow. 0,0022 ha k.m. 35 na kwotę 70,97 zł/m2,
a zatem wartość ww. nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Siewierz pod inwestycję drogową w trybie przepisów specustawy drogowej wynosi  1561,00 zł.

Oszacowania gruntu przedmiotowej nieruchomości rzeczoznawca dokonał podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej. Metoda ta polega na przyjęciu do porównania z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości kilkunastu nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Otrzymany wynik kształtuje się w przedziale cen, który wynika z analizy rynku.

Wskazać należy, że rzeczoznawca majątkowy wszechstronnie uzasadnił wyrażone
w nim stanowisko, w szczególności jakie elementy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości miały zdaniem rzeczoznawcy wpływ na wycenę nieruchomości. Zastosował zasadę logicznego rozumowania, a wyprowadzone wnioski pozostają w zgodności
z poczynionymi ustaleniami dotyczącymi wyceny przedmiotowej nieruchomości. Proces określania wartości danej nieruchomości poprzedzony został wnikliwą analizą rynku nieruchomości oraz wszechstronną analizą cech nieruchomości wycenianej
i nieruchomości porównawczych, ustaleniem istotnych cech różniących nieruchomości, ustaleniem współczynników korygujących i okoliczności, które zadecydowały o rozszerzeniu rynku ze względu na miejsce położenia wycenianej nieruchomości. Biegła analizując na potrzeby wyceny rynek i uzasadniając swoje stanowisko ustaliła jednoznacznie, jakie cechy
i w jakim stopniu wpłynęły na wartość szacowanej nieruchomości, a w przypadku ich odmienności skorygowała cechy tych nieruchomości odpowiednimi poprawkami wynikającymi  z ustalonych różnic w nieruchomościach.

Oceniając na podstawie art. 80 K.p.a. wartość dowodową sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Annę Rój operatu szacunkowego z dnia 01.12.2015 r. należy stwierdzić, że został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera uzasadnienie dokonanego wyboru podejścia i metody wyceny, zestawienie stosownych cen transakcyjnych  oraz wnioski dotyczące określenia wartości nieruchomości. Określona wartość jest wartością rynkową według stanu na dzień 13.04.2015 r. i poziomu cen na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat prawidłowo, stosując obowiązujące przepisy ustaw, rozporządzenia, przy wykorzystaniu swojej wiedzy specjalistycznej i zachowaniu należytej staranności. Wycena sporządzona przez Panią Annę Rój została przyjęta jako dowód w sprawie i stanowi podstawę do ustalenia wysokości należnego odszkodowania.

W konkretnej sprawie zgodnie z zapisem figurującym w ewidencji gruntów właścicielem nieruchomości ozn. nr 6799 z której została wydzielona działka nr 6799/2 jest Skarb Państwa, jednak działka nie ma założonej księgi wieczystej, a w zasobach archiwalnych tut. Starostwa brak jest dokumentów potwierdzających zasadność ww. wpisu.

W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu miały zastosowanie przepisy art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym w brzmieniu: „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe”.

Stosownie do art. 118a ust. 3 i art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalone
w decyzji odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym podlega wpłacie do depozytu sądowego i jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku odszkodowawczego.

W przedmiotowej sprawie z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie ma zastosowania przepis art.  18 ust. 1e ustawy z dnia 10.04.2003r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczący powiększenia odszkodowania  o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.

Działając na podstawie przepisu art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Będziński w korespondencji z dnia 10.03.2016 r. zapoznał strony postępowania
z dokonanymi ustaleniami oraz poinformował o przysługującej  możliwości wypowiedzenia  odnośnie zgromadzonego materiału dowodowego poprzez składanie pisemnych wyjaśnień, wniosków i dowodów na poparcie swoich stanowisk.

 

Stosownie do treści  art. 22  ust. 1 ustawy z dnia  10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych koszty nabycia nieruchomości pod drogi, w tym odszkodowania, finansowane są na podstawie przepisów
o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Natomiast stosownie do przepisu art. 1 ust. 2 cyt. ustawy w odniesieniu do dróg innych niż zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wynikające z niniejszej ustawy wykonuje właściwy zarządca drogi. W myśl art. 19 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia  21.03.1985r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z  2015 r. poz. 460 ze zm.) zarządcą dróg gminnych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Do jego zadań należy budowa w tym również nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych. Na mocy art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 16.12.2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U.
z 2005r. nr 267, poz. 2251 ze zm.) zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są
z budżetów gmin.

 

            W świetle przedstawionych okoliczności faktycznych oraz obowiązujących unormowań prawnych orzeczono jak w sentencji.

                       

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego - za pośrednictwem Starosty Będzińskiego - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

    ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz

 ( + egz. w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń

  na okres 14 dni za potwierdzeniem

 oraz zwrot do tut. Starostwa po upływie ww. terminu

 i podania do publicznej wiadomości

 w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości)

2. a.a.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie