mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Będzin, 2015-12-21

WGN-I.6821.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

D E C Y Z J A

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Na podstawie art. art. 104,  49, 268a Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. art. 6 ust.2, 124 ust.1 oraz 118a ust.2, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774),

 

po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie

, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, reprezentowanej przez Jakuba Rożek - MEGAWAT  Biuro Inżynieryjno Projektowe, Zaręba ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 59-800 Lubań

 

o r z e k a m

 

1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych  w gminie Sławków ozn. nr nr: 166 o powierzchni 4309 m.kw., 167 o powierzchni 6215 m.kw.  k.m. 2, obręb Burki, 173 o powierzchni 13247 m.kw.  k.m. 3 obręb Burki , 378 o powierzchni 10015 m.kw., 411 o powierzchni 3016 m.kw. k.m. 5 obręb Burki, zapisanych w jednostce rejestrowej ewidencji gruntów i budynków nr 1, przez udzielenie zezwolenia Spółce TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, w celu wykonania czynności związanych z usunięciem /demontażem/ istniejącej linii napowietrznej 6 kV wraz z słupami oraz budową linii kablowej SN dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Skablowanie odcinka linii napowietrznej 6 kV relacji RS Sławków Młyn – ST. 6/0,4 kV Wodociągi Ryszka – od załącznika nr 129 do ST. 6/0,4 kV Burki przebiegającej przez tereny leśne i zadrzewione”.

Przebieg  linii kablowej SN oraz  obszar zajęcia pasa w celu budowy linii kablowej  SN przedstawiony został  na mapie stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

 

2. Zobowiązać Spółkę TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin do przywrócenia nieruchomości opisanej w punkcie 1  niniejszej decyzji do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z  budową inwestycji.

 

u z a s a d n i e n i e

 

Wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2014 r. Pana Jakuba Rożek - MEGAWAT  Biuro Inżynieryjno Projektowe Zaręba ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 59-800 Lubań – wystąpił o wydanie na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości celem realizacji inwestycji pod nazwą „Skablowanie odcinka linii napowietrznej 6 kV relacji RS Sławków Młyn – ST. 6/0,4 kV Wodociągi Ryszka – od załącznika nr 129 do ST. 6/0,4 kV Burki

- 2 -

przebiegającej przez tereny leśne i zadrzewione”, tj.  zezwolenia   na wykonanie robót polegających na  przebudowie linii napowietrznej 6kV na linię kablową SN na terenie działek nr nr: 166, 167, 173, 378, 411 obręb Burki, jednostka ewidencyjna Sławków.

 

W korespondencji z dnia 26 maja 2014 r. i z dnia 25 lutego 2015 r. Pan Jakuba Rożek, pełnomocnik Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, zaznaczył, iż złożony wniosek winien być  rozpatrywany na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustawy, jako nieuregulowany stan prawny.

Wyjaśnił, że  przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 6 pkt 2 jest inwestycją celu publicznego. Projektowana linia kablowa SN zastąpi wyeksploatowaną, o małych przekrojach, linię napowietrzną SN przebiegającą przez tereny leśne zadrzewione. Miejsce prowadzenia prac projektowych to teren zagrożony występowaniem sadzi katastrofalnej, która to we wcześniejszych latach, przyczyniała się do częstych awarii linii (zwarcia, zerwania, itp.), pozbawiając mieszkańców z gminy Sławków, obręb Burki, zwłaszcza                      w okresach zimowych, dostaw prądu przez długie okresy czasu. Obręb Burki zasilany jest jednostronnie, czyli tylko i wyłącznie  z przeprojektowywanej linii SN. Miejscowość Burki zamieszkiwana jest  przez około 143 osoby. Projektowane rozwiązania techniczne zapewnią pewność zasilania odbiorców w obrębie Burki, poprawę bezpieczeństwa pracy linii oraz ograniczą koszty eksploatacji.

Zakres zajęcia pasa gruntu w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN wraz   z słupami  jak również  budowy linii kablowej  SN  oraz złącza kablowego ZK SN  wynosi dla:

- działki ozn. nr 166 -  1002 m.kw. - zajęcie w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN,

- działki ozn. nr 167 -  455 m.kw.  - zajęcie w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN,

- działki ozn. nr 167 -  455 m.kw.  -  zajęcie w celu budowy linii kablowej  SN, 

- działki ozn. nr 167 -  18 m.kw.  - zajęcie w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN

- działki ozn. nr 173 -  58 m.kw.  - zajęcie pasa gruntu w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN,

- działki ozn. nr 378 -  24 m.kw.  -  zajęcie w celu budowy linii kablowej  SN oraz złącza kablowego ZK SN, 

- działki ozn. nr 378 -  21 m.kw.  -  zajęcie w celu budowy linii kablowej  SN,

- działki ozn. nr 378 -  1602 m.kw. - zajęcie pasa gruntu w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN,

- działki ozn. nr 411 -  5 m.kw.  -  zajęcie w celu budowy linii kablowej  SN,

 - działki ozn. nr 411 -  24 m.kw. - zajęcie pasa gruntu w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN.

 

Do niniejszej sprawy przekazane zostały:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa nr 74/N7/2012  spisanego              w Będzinie w  dniu  3 grudnia 2012 r.,  w którym w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Jan Burzej, upoważnia do działania Panią Ewę Poniatowską;

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa nr 36/N7/2013  spisanego            w Będzinie w  dniu  2 września 2013 r.,  w którym w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Jan Burzej, upoważnia do działania Panią Ewę Poniatowską /utraciło moc pełnomocnictwo nr 74/N7/2012  z dnia  3 grudnia 2012 r./ ;

- 3 -

- pełnomocnictwo nr 74/N7/2012/271  spisanego w Będzinie w  dniu 1 sierpnia 2013 r.,               w którym w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Ewa Poniatowska, upoważniła do działania Pana Jakuba Rożek. Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia 29.06.2014 r.;

- pełnomocnictwo nr 36/N7/2013/503  spisanego w Będzinie w  dniu 8 sierpnia 2014 r.,               w którym w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Ewa Poniatowska, upoważniła do działania Pana Jakuba Rożek. Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia 31.03.2015 r.;

- pełnomocnictwo nr 212/DOBD/2015/22  spisanego w Będzinie w  dniu 14 grudnia 2015 r., w którym w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Ewa Poniatowska, upoważniła do działania Pana Jakuba Rożek. Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia 29.02.2016 r.;

- wypis wraz z wyrysem z dnia 16 kwietnia 2014 r. nr GP.6727.56.2014 Urzędu Miasta Sławkowa, w którym poinformowano, iż zgodnie  z miejscowym planem  zagospodarowania  przestrzennego miasta Sławkowa, dla obszaru Burki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr L/342/06 z dnia 3 lutego 2006 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r. nr 42, poz. 1190), dla terenu działek nr nr 166, 167, 173, 378, 411 położonych w Sławkowie Burki  od dnia 6 maja 2006 r. obowiązują ustalenia opisane w  §14, między innymi „dopuszcza się wykorzystanie terenu dla innych  urządzeń sieciowych”.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/4777/10 z dnia 26 marca 2010 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego z dnia 18 maja 2010 r. nr 87, poz. 1432), przedmiotowy teren przeznaczony został pod „modernizację i rozbudowę  infrastruktury technicznej,                  w zakresie  SN (średnich napięć) ustala się modernizację i rozbudowę istniejących sieci”;

- wypis z rejestru gruntów z dnia 16 października 2013 r. i z dnia 14 lutego 2014 r., w którym działki położone  w gminie Sławków oznaczone numerami: 166 o powierzchni 4309 m.kw., 167 o powierzchni 6215 m.kw.  k.m. 2, obręb Burki, 173 o powierzchni 13247 m.kw.  k.m. 3 obręb Burki , 378  o powierzchni 10015 m.kw., 411 o powierzchni 3016 m.kw. k.m. 5 obręb Burki, zapisane są w jednostce rejestrowej nr 1, jako właściciel nieustalony władający Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.            W rejestrze tym brak jest adnotacji odnośnie numeru księgi wieczystej, zbioru dokumentów bądź innego dokumentu świadczącego o własności;

- w zaświadczeniu z dnia 3 lipca 2014 r., znak BGP-I.6621.2307.2014 Starosty Będzińskiego  zaświadczono, iż od założenia operatu ewidencyjnego gruntów i budynków gminy Sławków, obręb Burki, tj. od 1965 r. działki ozn. nr nr 166, 167, 173, 378, 411 zostały zaewidencjonowane na osobę władającą  - Państwowe Wodociągi w Maczkach – brak dokumentu własności;

- w piśmie z dnia 9 czerwca 2014 r. nr ZN/160/437/2014/3 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna  poinformowała, iż nieruchomość gruntowa obejmująca działki  ozn. nr nr 166, 167, 173, 378, 411 obręb Burki nie stanowi  własności Spółki i nie posiada innego prawa do dysponowania przedmiotowym terenem;

- mapy w skali 1:500, na których szczegółowo został przedstawiony zakres zajęcia pasa gruntu w celu dojazdu i demontażu istniejącej linii napowietrznej  SN wraz  z słupami  oraz obszar zajęcia pasa gruntu w celu budowy linii kablowej  SN i złącza kablowego ZK SN na działkach położonych  w gminie Sławków ozn. nr nr  166, 167, 173, 378, 411 obręb Burki.

 

Prawo własności  może zostać ograniczone wyłącznie w drodze  ustawy i tylko                      w zakresie  w  jakim   nie  narusza  ona  istoty  tego  prawa.  Takie  ograniczenie    przewiduje 

- 4 -

art. 124   ustawy    z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774). 

 

Zgodnie z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami:Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób     korzystania    z   nieruchomości    przez    udzielenie     zezwolenia   na    zakładanie                      i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i  sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją                o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do dyspozycji art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu, a w przypadku jego braku, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W niniejszej sprawie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przez pojęcie "inwestycji celu publicznego" należy rozumieć "działania o znaczeniu lokalnym (gminnym)             i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów                    o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Z kolei art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wśród celów publicznych wymienia budowę i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów              i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Na pojęcie "inwestycji celu publicznego" składają się zatem  dwa elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodzaju inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego wskazanego w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a drugi element stanowi przypisanie inwestycji znaczenia lokalnego lub ponadlokalnego. Tak więc z treści art. 2 pkt 5 ustawy                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż warunkiem przyporządkowania inwestycji do wskazanej kategorii jest jej lokalne lub ponadlokalne znaczenie, niezależnie od tego, że winien być to cel, o jakim mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Zgodnie  z miejscowym planem  zagospodarowania  przestrzennego miasta Sławkowa dla terenu położonego w gminie Sławków obręb Burki działki ozn. nr nr 166, 167, 173, 378, 411 przeznaczone są  pod modernizację i rozbudowę  infrastruktury technicznej, w zakresie  SN (średnich napięć) ustala się modernizację i rozbudowę istniejących sieci.

Celem inwestycji  jest zastąpienie wyeksploatowanej, o małych przekrojach, linii napowietrznej SN przebiegającej przez tereny leśne zadrzewione linią kablową SN. Projektowane rozwiązania techniczne zapewnią pewność zasilania odbiorców                               w miejscowości Burki, zapewnią poprawę bezpieczeństwa pracy linii oraz ograniczą koszty eksploatacji.

 

W myśl przepisów art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa                       i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń stanowi cel publiczny.

- 5 -

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż planowana inwestycja polegająca   usunięciu  /demontażu/  istniejącej  linii napowietrznej 6 kV relacji st. Wodociągi

Ryszka – st. Burki wraz z słupami i budowa linii kablowej SN dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą: „Skablowanie odcinka linii napowietrznej 6 kV relacji RS Sławków Młyn – ST. 6/0,4 kV Wodociągi Ryszka – od załącznika nr 129 do ST. 6/0,4 kV Burki przebiegającej przez tereny leśne i zadrzewione” jest inwestycją celu publicznego.

Objęte wnioskiem działki są faktycznie niezbędne do usunięcia i  do założenia opisanych przewodów i urządzeń stanowiących  konieczną infrastrukturę  celu publicznego wymienionego w art.  6 ust. 2 ustawy, którym jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń stanowi cel publiczny.

 

W myśl art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości                                        o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

 

Prawami rzeczowymi ograniczonymi są służebność, użytkowanie, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka. Wyliczenie to jest naturalną konsekwencją ochrony tych praw, wynikającą z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Każdy z tych podmiotów musi jednak udowodnić swój przymiot strony dokumentem o przysługiwaniu określonego prawa rzeczowego. Ustalenie stron postępowania następuje na podstawie wpisów w księdze wieczystej, zbiorze dokumentów lub innych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, w tym ostatecznych decyzji administracyjnych oraz umów cywilnoprawnych a także prawomocnych orzeczeń sądu.

            W wypisie z rejestru gruntów nr 1, w którym działki oznaczone numerami 166, 167, 173, 378, 411  obręb Burki figuruje zapis właściciel nieustalony, władający Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. W rejestrze tym brak jest adnotacji odnośnie numeru księgi wieczystej, zbioru dokumentów bądź innego dokumentu świadczącego                        o własności.

             W obrocie prawnym brak jest dokumentu na podstawie  którego można ustalić osoby, którym przysługują do nich prawa rzeczowe (art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Dane ewidencyjne odnoszące się do gruntów dotyczą  między innymi numeru działki, numerycznego opisu granic, powierzchni działki, powierzchni konturów użytków gruntowych i klas gleboznawczych w granicach działki. Wpisów oraz zmian podmiotowych             i przedmiotowych dokonuje się na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ewidencja rejestruje jedynie stany prawne wynikające                       z określonych dokumentów  urzędowych, czyli stany ustalane w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Organy administracji publicznej prowadząc ewidencję gruntów rejestrują jedynie stany prawne w oparciu o określone dokumenty i nie mogą  samodzielnie rozstrzygać

- 6 -

w kwestii uprawnień objętych tymi dokumentami. Ewidencja gruntów jest zatem wyłącznie zbiorem informacji a rejestr ewidencji gruntów  jest odzwierciedleniem danych wynikających

z przedłożonych organowi   dokumentów  i   stąd   też   ma  on  charakter deklaratoryjny               a  nie konstytutywny. Oznacza to, że nie kształtuje  nowego stanu prawnego, a jedynie potwierdza stan prawny zaistniały wcześniej. Nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntów, ani też nie nadaje tych praw.

W świetle  powyższych wywodów stwierdzić należy, że ewidencja gruntów nie jest dokumentem  potwierdzającym  tytuł  prawny  do  nieruchomości; potwierdza jedynie pewien

stan prawno-faktyczny wynikający z dokumentu, który może stanowić o własności.

           

W konkretnym przypadku w ewidencji gruntów dla działek ozn. nr nr   166, 167, 173, 378, 411  obręb Burki figuruje zapis właściciel  nieustalony, albowiem  nie ma dokumentu świadczącego o własności przedmiotowej działki.

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sądy Rejonowe  Wydziały Ksiąg Wieczystych prowadzą spisy właścicieli nieruchomości umożliwiające sprawdzenie, czy dana osoba figuruje jako właściciel w księdze wieczystej, natomiast  nie prowadzą kartoteki działek, dlatego też nie jest możliwe ustalenie po numerze działki  numeru księgi wieczystej.

Reasumując, należy stwierdzić, że w obrocie prawnym brak jest dokumentu potwierdzającego własność ww. działek.

W zaistniałej sytuacji  działki położone  w gminie Sławków ozn. nr nr: 166                           o powierzchni 4309 m.kw., 167 o powierzchni 6215 m.kw.  k.m. 2, obręb Burki, 173                      o powierzchni 13247 m.kw.  k.m. 3 obręb Burki, 378 o powierzchni 10015 m.kw., 411                   o powierzchni 3016 m.kw. k.m. 5 obręb Burki, należy traktować jako działki                                   o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

W trakcie prowadzonego postępowania Starosta Będziński, działając na podstawie art. 124 ust. 1 oraz art.114 ust.3 i 4,  w związku z art. 124a ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r.             o gospodarce  nieruchomościami,  w celu ustalenia osób, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, na tablicy   ogłoszeń   Starostwa   Powiatowego                        w Będzinie, Urzędu Miasta Sławkowa, na okres  2 miesięcy, podał  do  publicznej   wiadomości  informację   o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości. Ogłoszenie ukazało się również   na   stronach   internetowych   tutejszego   Starostwa   oraz   w    prasie o    zasięgu  ogólnopolskim – w dniu  20 kwietnia 2015 r. - Dziennik Gazeta Prawna.

W terminie określonym w ogłoszeniu nie zgłosiły się osoby, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 22 lipca 2015 r. nr WGN-I.6821.4.2014 Starosty Będzińskiego zostało  wszczęte z dniem  4 sierpnia 2015 r.  niniejsze postępowanie oraz podane  do publicznej wiadomości na okres 14 dni, na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń tutejszego Starostwa oraz Urzędu Miasta Sławkowa.

        

Stosownie z dyspozycją art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Po wykonaniu powołanej na wstępie inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin - zgodnie z punktem 2 sentencji niniejszej decyzji - zobowiązana jest niezwłocznie przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

 

- 7 -

Mając na uwadze powyższe ustalenia, należało orzec jak w sentencji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego - za pośrednictwem Starosty Będzińskiego - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Załączniki:

- 1egz. mapy w skali 1: 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Pan Jakub Rożek

    MEGAWAT  Biuro Inżynieryjno Projektowe

    Zaręba  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 59-800 Lubań

    Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.  Oddział Będzinie,

     ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

2.a.a.

 

 

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Sławkowa

ul. Rynek 1,  41-260 Sławków

/celem podania decyzji do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty i wywieszenie

w Urzędzie Miejskim w Sławkowie  na okres 14 dni

za potwierdzeniem oraz zwrot do tut. Starostwa

po upływie ww. terminu/

 

 

 

Czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 783                z późn. zm.).

 

 

                                                        Inspektor  Grażyna Stolarz

               

...........................................

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie