mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 16 maj 2022
Imieniny obchodzą: Andrzej, Małgorzata, Wieńczysław

 

Program Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021 – 2027

(Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/311/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021 - 2027)

 

Wizja Powiatu Będzińskiego koncentruje się na stworzeniu środowiska przyjaznego mieszkańcom,  przedsiębiorcom i turystom oraz podniesieniu poziomu ich życia przez zapewnienie trwałego, zrównoważonego rozwoju.

 

Poniżej przedstawiamy cele strategiczne dotyczące konkretnych obszarów rozwoju

 

 

 

 


 

 

Sprawozdanie z  konsultacji  „Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027”

 

Zgodnie z uchwałą nr 24/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 16 marca 2021 roku przeprowadzono konsultacje  projektu Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Konsultacje  zostały przeprowadzone w dniach od 18 marca  do 23 kwietnia 2021 roku w trybie pisemnym poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag i wniosków. Wypełniony formularz można było odesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w formie papierowej do skrzynki podawczej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17.

 

Zawiadomienie o konsultacjach  zamieszczone zostało na stronie internetowej powiatu: http://powiat.bedzin.pl/ w zakładce „Program Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027”.

 

Przez cały okres konsultacji z dokumentami można było zapoznać się również przez  stronę internetową urzędu: http://powiat.bedzin.pl/ - zakładka „Program Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027”.

 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono o  opinie do projektu  Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko  do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,

- Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

 

Projekt Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027 uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

 

W terminie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski dotyczące Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027.

 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji  był  Wydział  Inwestycji,  Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego.

 

 


 

 

 

 

Konsultacje  projektu Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021 – 2027

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego informuje o ogłoszeniu konsultacji projektu Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021 – 2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Termin prowadzenia konsultacji ustala się na okres od 18 marca 2021 roku do 23 kwietnia 2021 roku.

 

Uwagi i wnioski przesłane po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione.

 

Ze względu na panujący stan epidemii zapoznanie się  z dokumentami jest ograniczone i może nastąpić wyłącznie poprzez niniejszą zakładkę.  

 

Uwagi i wnioski należy składać w trybie pisemnym poprzez wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza.

Wypełniony formularz należy odesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%20" onclick="window.open('/','','dependent=yes');return false;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub złożyć w formie papierowej do skrzynki podawczej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Będzińskiego.

 

 

 


 

Raport z  konsultacji społecznych programu rozwoju pn.:
„Strategia Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027”

 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz prezentują obywatelom projekty przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, modyfikowania projektów i informowania o ostatecznej decyzji. Konsultacje społeczne są istotnym elementem demokratycznego państwa prawa.

Zgodnie z uchwałą nr 159/20 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 24 listopada 2020 roku przeprowadzono konsultacje społeczne  projektu programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027”.

„Strategia Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027” została  sporządzona  jako  dokument wieloletni, planistyczny zawierający zespół działań których celem jest zrównoważony rozwój pozwalający zarówno rozwiązywać problemy jak i tworzyć podstawy rozwoju w obszarach społecznym, gospodarczym, ekologicznym i przestrzennym. Strategia jest dokumentem zrealizowanym w celu osiągnięcia harmonijnego, wielostronnego rozwoju Powiatu. Strategia jest dokumentem nakreślającym główne cele i kierunki przyszłego rozwoju Powiatu, uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej. Strategia winna być realizowana poprzez przygotowanie nowych i modyfikowanie już prowadzonych działań na terenie Powiatu Będzińskiego. Działania te porządkuje się w programy odpowiadające celom strategicznym. Cele te łącznie składają się na uzupełniający się program rozwoju Powiatu. Realizacja Strategii sprawi, że Powiat stanie się lepszym środowiskiem dla jej mieszkańców.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 30 listopada do 14 grudnia 2020 roku w trybie pisemnym poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można było odesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w formie papierowej do skrzynki podawczej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17.

 

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych zamieszczone zostało na stronie internetowej powiatu i tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17.

 

Przez cały okres konsultacji z dokumentem można było zapoznać się na stronie internetowej urzędu:
http://powiat.bedzin.pl/samorzad-menu/4171-strategia-rozwoju-powiatu-bedzinskiego-na-lata-2021-2027
oraz
http://powiat.bedzin.pl/samorzad-menu/2318-konsultacje-spoleczne

 

Do udziału w konsultacjach zaproszono Radnych Rady Powiatu Będzińskiego, włodarzy Gmin Powiatu Będzińskiego, członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

W terminie prowadzonych konsultacji zebrano 4 formularze konsultacyjne zawierające w sumie 21 propozycji zmian. 14 uwag zostało uwzględnionych w całości, 1 uwaga uwzględniona częściowo, 6 uwag nie uwzględniono.

 

Uwagi  dotyczyły diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz działań strategicznych.

 

Podmiotami przesyłającymi uwagi byli przedstawiciele  jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zespół pracujący nad strategią składa niniejszym podziękowanie za wszystkie uwagi zgłoszone na wszystkich poziomach konsultacji społecznych.

 

Zestawienie uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych

 

Wskazanie treści, w której proponuje się zmiany (rozdział, strona)

Propozycja zmiany

Uzasadnienie

Uwagi

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE – WYDZIAŁ INWESTYCJI

 

Punkt 2. „Metodyka prac nad Strategią”

- dokumenty jednostek szczebla gminnego

- str. 11, XIV – „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina”

Wykreślenie pozycji

Aktualnie gmina Będzin nie posiada obowiązującego programu rewitalizacji 

Uwaga nieuwzględniona (skorygowano jedynie nazwę dokumentu)

 

Na stronie BIP Miasta Będzina  opublikowano Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017 – 2023

(uchwała nr V/20/2019 Rady Miasta Będzina z dnia 9 stycznia 2019).

Punkt 3.2.1. „Zasoby naturalne i warunki przyrodnicze Powiatu”

- Wody, str. 22 -

1) Zbiornikami retencyjnymi na obszarze Powiatu są:

 • zbiornik Przeczycko-Siewierski

 

 

2) Zgodnie z podziałem na lata 2016-2021 na 172 części jednolitych części wód podziemnych obszar Powiatu znajduje się w obrębie następujących jednostek

1) Zbiornikami retencyjnymi na obszarze Powiatu są:

 • zbiornik Przeczyce

 

 

 

 

2) Zgodnie z aktualizacją Programu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym w 2016 r. w Polsce obowiązuje podział na 172 części jednolitych wód  podziemnych 

 

 

1) Zgodnie z przyjętym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły nazwa dla tej części wód brzmi „zbiornik Przeczyce”.

 

 

2) Zdanie jest niewłaściwie sformułowane

 

Uwaga uwzględniona.

 

Nazwy współistniejące: Zbiornik Przeczycki, zwany także Zbiornikiem Przeczyce lub Zalewem Przeczycko-Siewierskim)

 

Uwaga uwzględniona.

 

Poprawiono zdanie.

Punkt 3.2.1. „Zasoby naturalne i warunki przyrodnicze Powiatu”

- Przyroda, str. 23

Obszary chronionego krajobrazu:

 • Wzgórze Doroty, Lasek Grodziecki (gmina Będzin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomniki przyrody:, str. 24

tabelka, lp. 3 i 4

 

Obszary chronionego krajobrazu:

 • Wzgórze Doroty (gmina Będzin),
 • Lasek Grodziecki (gmina Będzin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisanie właściwych dat podjętych aktów prawnych

Na obszarze miasta Będzin funkcjonują trzy obszary chronionego krajobrazu. Las Grodziecki i Góra Św. Doroty to oddzielne tereny.

 

Uchwała Nr XIII/139/93 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 czerwca 1993 r. W sprawie uznania Góry Zamkowej, wzgórza Doroty oraz Lasu Grodzieckiego za obszar chronionego krajobrazu o charakterze wyspowym.

 

 

Niewłaściwe daty podjęcia uchwał wyznaczających pomniki przyrody. Pomniki przyrody na terenie Miasta Będzin wyznaczone zostały następującymi uchwałami:

 • Uchwała Nr IV/30/92 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie uznania tworu przyrody ożywionej za pomnik przyrody
 • Uchwała Nr IV/30/92 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie uznania tworu przyrody ożywionej za pomnik przyrody
 • Uchwała Nr VIII/81/92 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie uznania 9 drzew za pomniki przyrody, które rosną w Będzinie przy ul. Sienkiewicza
 • Uchwała Nr XIII/141/93 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie uznania 21 drzew za pomniki przyrody rosnące w Parku Ciechanowskiego w Będzinie - Grodźcu przy ul. Mickiewicza
 • Uchwała Nr LVII/626/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zniesienia formy pomników przyrody ustanowionej dla drzew, znajdujących się w Będzinie przy u. Mickiewicza i Sienkiewicza

Uwaga uwzględniona

 

(dopisano Górę Zamkową)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga uwzględniona.

 

Skorygowano:

 

Tabela 5. Pkt 2: Dopisano 1 szt.  wiśnia wonna „antypka”

 

Tabela 5. Pkt 3: Zmieniono datę ustanowienia z 1994-03-14 na 1993-06-23

 

 

 

Punkt  3.1.3 „Walory kulturowe i turystyczne Powiatu”, str. 33

Tereny rekreacyjne na terenie Powiatu Będzińskiego to przede wszystkim:

 

 • Las Grodziecki - ścieżka dydaktyczna;

Tereny rekreacyjne na terenie Powiatu Będzińskiego to przede wszystkim:

 • Las Grodziecki - ścieżka dydaktyczna w Będzinie;
 • Plaża miejska w Będzinie,

 

Brak uszczegółowienia lokalizacji terenu.

Dopisanie ważnego rekreacyjnie miejsca w Będzinie.

Uwaga częściowo uwzględniona.

 

Uszczegółowiono:  Las Grodziecki - ścieżka dydaktyczna w Będzinie

 

Plaża miejska w Będzinie jest częścią Bulwarów Przemszy (nie uwzględniono uwagi)

Punkt 3.3. „Strefa gospodarcza”

3.3.1. Przedsiębiorczość

str. 47

 

Należy wymienić również duży rynek pracy jakim są zakłady Jonhson Electric w Będzinie

Uwaga uwzględniona.

 

Dopisano: Jonhson Electric

Punkt 3.5.2 „Kultura i sport”

str.63

Dopisanie hali widowiskowo-sportowej w Będzinie – Będzin Arena

W punkcie dotyczącym sportu wydaje się słusznym dopisanie powstającej w Będzinie hali widowiskowo-sportowej Będzin Arena z widownią na 2500 osób. Odbiór planowany jest na I kwartał 2021 r.

Uwaga nieuwzględniona.

 

W tym punkcie została ujęta tylko baza sportowa powiatu.

 

Punkt 3.5.4 „Pomoc społeczna”

1) str. 69

Ponadto w ramach pomocy społecznej na terenie Powiatu funkcjonują:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”;

 

 

2) str. 72, tab 34

 

1) Ponadto w ramach pomocy społecznej na terenie Powiatu funkcjonują:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi;

 

1)Brak uszczegółowienia lokalizacji obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

2) W tabeli niezrozumiała jest kolumna nr 1 „Liczba symboli przyczyny niepełnosprawności”. Brak jest wyjaśnienia w tekście o jakie symbole chodzi.

Uwaga uwzględniona

 

Poprawiono nazwę na:

Środowiskowy Dom Samopomocy z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi

 

Uwaga nieuwzględniona

 

Tabela została utworzona na podstawie informacji otrzymanych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności.

Symbole z nazwą zgodne z Rozporządzeniem MGPiPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Punkt 3.5.5 „Bezpieczeństwo publiczne”

str. 78

 

1.587 miejscowych zagrożeń: 1.587 (226 małych, 1.301 lokalnych, 60 średnich);

1.587 miejscowych zagrożeń: (226 małych, 1.301 lokalnych, 60 średnich);

 

Niepotrzebne powtórzenie wartości

Uwaga uwzględniona

 

Usunięto niepotrzebne powtórzenie wartości

 

 

 

Punkt 4.2.1 „Konsultacje społeczne”

str. 81

„Z kolei ankiety (wzór ……”

 

Ankiety (wzór ……

Zdanie zaczynające się cyt.” „Z kolei ankiety (….)” sugeruje, iż we wcześniejszym akapicie powinno zostać coś opisane, związanego ze wcześniejszym wypunktowaniem.

Uwaga uwzględniona.

 

Usunięto wyrażenie „Z kolei”

Punkt 5.4 „Programy realizujące cel „Rozwój edukacji dostosowanej do bieżących i przyszłych potrzeb”

str. 104, tab 43, działanie 4.1.6, opis działania:

 

Rozważenie Działalnie ukierunkowane na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych

 

W zdaniu zabrakło jakiegoś słowa.

Uwaga uwzględniona.

 

Poprawiono źle sformułowane zdanie na „Rozważenie działań ukierunkowanych na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych”

Punkt 6.6 „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ”Śląskie 2020+””

str. 111

 • Nowoczesna gospodarka

 

 

W wypunktowaniu dwukrotnie powtórzono zdanie: „Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność” oraz rozbito jedno zdanie: „ Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne rynki i potencjały” na dwa tirety

Uwaga uwzględniona.

 

Poprawiono cel operacyjny Strategii „Śląskie 2020” na:  „Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz produkty województwa”

oraz połączono rozbite zdanie

Punkt 7.2 „Mierniki oceny Strategii”

str. 119, tab 44, wers 1.3.3

km

We wcześniejszych wierszach w kolumnie „Jednostka” jednostki pisane są z małej litery. W wierszu 1.3.3 wpisano z dużej litery, co jest niespójne z całością tabeli.

 

Uwaga uwzględniona.

 

Poprawiono wielkość liter

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział 3.5.4 Pomoc Społeczna, str. 73

Do dnia 20.02.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonował przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych kryzysowych sytuacji, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. W roku 2019 wydano 40 skierowań dotyczących przyznania 16 osobom dorosłym oraz 20 dzieciom pomocy w formie całodobowego – czasowego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie. W roku 2020 (do 20.02.2020 r.) w Ośrodku przebywało 9 osób dorosłych oraz 6 dzieci. W związku z uwarunkowaniami prawnymi konieczna jest zmiana lokalizacji Ośrodka, co zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sarnowie od dnia 20.02.2020 r. nie funkcjonuje w swojej dotychczasowej formie.

Uruchomienie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Będzinie przy ulicy Krakowskiej zaplanowano na I kwartał 2021 r.

Uwaga uwzględniona.

 

Dopisano zdanie:

„Do dnia 20.02.2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonował przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych”

 

oraz

„W związku z uwarunkowaniami prawnymi konieczna jest zmiana lokalizacji Ośrodka, co zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.”

Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie

Rozdz. 5.3. Programy realizujące cel: „promocja, ochrona zdrowia i wyłączenie społeczne”

Strona 100, działanie 3.6.1. Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego i aktywnego stylu życia

 

W opisie działania pod nazwą „Zajęcia rekreacyjne, kulturalne, spotkania integracyjne” proponuję zmienić na: „Zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne, spotkania integracyjne.

 

 

W ramach działania 3.6.1  planowane są również działania o charakterze edukacyjnym skierowane do seniorów z terenu Powiatu Będzińskiego.

Uwaga uwzględniona.

 

Zmieniono zgodnie z sugestią

Urząd Miasta Czeladź – Burmistrz Miasta

Rozdział 3.1.3 Walory kulturowe i turystyczne str. 26 poz. 20

Jest numer rejestru:  7/60

Zmienić na: A/624/2020

Zmiana nastąpiła zawiadomieniem z dnia 08.04.2020 r.

Uwaga uwzględniona.

Zmieniono zgodnie z sugestią

Rozdział 3.1.2 str. 26 poz. 21

Jest osiedle robotnicze Piaski  z zabudową po 1920 r.

Zmienić: poprzez wykreślenie „po 1920r.”

Niektóre obiekty powstały już pod koniec XIX wieku (min. przy ul. 3 Kwietnia)

Uwaga nieuwzględniona.

Dane pochodzą ze spisu Obiektów Nieruchomych wpisany do rejestru zabytków z woj. śląskiego, umieszczonego na stronie WKZ

Rozdział 3.5.2 Kultura i Sport str. 61

Dodać: Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” (na terenie dawnej kopalni) oraz Muzeum Saturn  (w dawnej willi dyrektora kopalni Saturn)

 

Uwaga nieuwzględniona.

Informacja o Muzeum Saturn w Czeladzi  znajduje się na str. 32

Rozdział 3.5.2 str. 62

Dodać: „Industriada” -  święto zabytków techniki, Europejskie Dni Dziedzictwa

 

Uwaga nieuwzględniona.

W tym punkcie wskazanych zostało kilka największych imprez o najdłuższej tradycji

 

 

 


 

Konsultacje społeczne projektu  Program Rozwoju Powiatu Będzińskiego

na lata 2021 – 2027

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego informuje o ogłoszeniu  konsultacji społecznych  projektu Program Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania i poznania opinii oraz propozycji mieszkańców dotyczących projektu Program Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027.

 

Termin prowadzenia konsultacji ustala się na okres

od 30 listopada 2020 roku do 14 grudnia 2020 roku.

 

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione.

 

Konsultacje prowadzone są w trybie pisemnym poprzez wypełnienie formularza ankiety zamieszczonej poniżej.

 

Wypełniony formularz należy odesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub złożyć w formie papierowej do skrzynki podawczej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17.

 

Załączniki:

 1. Projekt Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021 – 2027 (PDF)
 2. Formularz (doc)

 

 


 

Tworzymy Program Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027

 

Powiat Będziński przystąpił do opracowania najważniejszego dokumentu planistycznego samorządu - Programu Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2021-2027. Program ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju powiatu oraz określenie najważniejszych zadań na najbliższe lata.
Ustalenie podstawowych kierunków rozwoju lokalnego, ma za zadanie dostarczyć władzom lokalnym podstaw racjonalnego działania w przyszłości.
Posiadanie strategii konkretyzuje wizję rozwoju, a przeprowadzenie konsultacji społecznych pozwala na skorygowanie zakładanych założeń i wyzwolenie inicjatywy oddolnej.
Całość prac zakłada zaangażowanie mieszkańców Powiatu Będzińskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli środowisk lokalnych, a także reprezentantów organizacji pozarządowych.
Pierwszym etapem jest zwrócenie się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety:

 

ANKIETA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA PROGRAMU ROZWOJU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO NA LATA 2021-2027

 

Ankietę należy odesłać w terminie do 30 czerwca 2020 r.:
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- lub drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,
z dopiskiem „ankiety - strategia”.

 

Ankietę można wypełnić też interaktywnie:
https://bit.ly/3g03cr0

 

Każdy głos, udzielony w tej ważnej dla Powiatu sprawie, jest dla nas niezwykle ważny.

O dalszych pracach będziemy Państwa na bieżąco informować
Sposób kolejnych konsultacji czy bezpośrednich spotkań będzie uzależniony od obecnej sytuacji związanej z panującym w kraju stanem epidemii i wynikłymi z tego tytułu ograniczeniami.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie