mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 18 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Bobrowniki

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.65 ) oraz zarządzenia nr 406/19 Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Bobrownikach

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybieprzetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bobrownikach, Gmina Bobrowniki, przy ul. Słowackiego.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działki  nr  848/4 o  powierzchni 455 m² i nr 847 o powierzchni 634 m², obręb Bobrowniki, oznaczone użytkiem gruntowym o symbolu R – grunty orne (RV – 541m2, RIVa – 342m2, RIVb – 206m2) dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00028819/9, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa. Łączna powierzchnia działek wynosi 1089m2.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w  Bobrownikach, przy ul. Słowackiego, w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Podstawowe zaplecze handlowo – usługowe, placówki oświatowe, w promieniu około 1 km. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami. Nieruchomość nieogrodzona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltobetonowej poprzez działkę nr 848/4. Sieć energetyczna oraz wodociągowa znajduje się  wzdłuż pasa drogi publicznej u. Słowackiego.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/486/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Bobrowniki, nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol planu B-16MN oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – symbol planu B-16MNU.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA NETTO NIERUCHOMOŚCI:  89 000,00 zł 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze przetargu. Cena nieruchomości, ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

od 28.02.2020 do 10.04.2020

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie