mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (IV)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracyw powiecie będzińskim (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020

 

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia* pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.

 

Wartość projektu: 6.893.906,75 złotych, w tym 5.810.184,61 wkład EFS

 

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 645 osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Będzin, w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami, 111 osób długotrwale bezrobotnych, 232 osób o niskich kwalifikacjach, 393 należących do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w  ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających  na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

 

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu) osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

 

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

1) Pośrednictwo pracy - 645 osób;

2) Staże - 465 osób, w tym 300 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 37 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;

3) Bony na zasiedlenie - 24 osoby;

4)  Prace interwencyjne - 17 osoby;

5) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności - 117 osób;

6) Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 22 osób.

 

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 42% uczestników w najtrudniejszej sytuacji (w tym migranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3) oraz 57% osób nienależących do ww. grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 203 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 9203

 

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie!

 

* wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) – wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie