• Tłumacz języka migowego
BIP
15/09 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Psarach, w rejonie ulicy Wspólnej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.344) oraz zarządzenia nr 292/23 Wojewody Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Psarach, w rejonie ulicy Wspólnej

Informuje o przeznaczeniu :

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Psarach, przy ulicy Wspólnej, Gmina Psary.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 294/12 o pow. 47 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol PsV - pastwiska trwałe, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00057523/9. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa, położona jest w Psarach, gmina Psary. Działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego trójkąta. Brak możliwość jej samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Teren działki ogrodzony wraz z działką sąsiednią tworzy całość gospodarczą. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu. Działka posiada możliwość dostępu do pełnego uzbrojenia terenu w postaci: napowietrznej sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol planu 33 MN.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA NIERUCHOMOŚCI: 12.000,00 zł netto
Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze bezprzetargowej celem możliwości poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działką nr 297/2 będącej własnością osoby prawnej. Cena nieruchomości, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od 15.09.2023r. do 27.10.2023r.

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Podpis
Starosta Będziński

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Psarach, w rejonie ulicy Wspólnej.pdf
ilość pobrań: 11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Psarach, w rejonie ulicy Wspólnej.pdf 643,86KB zobacz

do góry