• Tłumacz języka migowego
BIP
19/05 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu nieruchomości położonej w Będzinie, obręb Grodziec - działka nr 92/11

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.344) w związku z art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm ) oraz zarządzenia nr 139/23 Wojewody Śląskiego z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości, położonej w Będzinie

Informuje o przeznaczeniu :

do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 16 marca 2100r., w trybie przetargu, udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Będzinie, obręb Grodziec.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 92/9 o pow. 0,0275 ha, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol dr - drogi; działka nr 92/10 o pow. 0,0235 ha, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Bi - inne tereny zabudowane; działka nr 92/11 o pow. 0,0499, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Bi - inne tereny zabudowane; działka nr 92/12 o pow. 0,0280, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol dr - drogi, obręb Grodziec, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00025619/6. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikami wieczystymi w częściach ułamkowych: właściciele wyodrębnionych lokali niemieszkalnych ( garaży ).
Budynek transportu i łączności (garaż) o powierzchni użytkowej 16,50 m2, usytuowany w kompleksie garażowym.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa, położona w Będzinie, przy ul. Marii Konopnickiej posiada dostęp do drogi publicznej - Marii Konopnickiej poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni częściowo utwardzonej tłucznikiem a częściowo poprzez drogę osiedlową o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do otoczenia korzystny. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem składającym się z lokali garażowych. Kształt nieruchomości nieregularny. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej w postaci kablowej sieci energetycznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazociąg. Lokal garażowy zlokalizowany jest w budynku parterowym o konstrukcji murowanej.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 16,50 m2 (pomiar z natury).
Działki nr 92/11, 92/12 (udział w gruncie wynoszący 1/33) o powierzchni 23 m2, objęte są umową dzierżawy z dn. 22.08.2022r. Garaż nr 21 posadowiony na działce stanowi własność dzierżawcy.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013 r. nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej symbol planu - Mn-2.

CENA NETTO UDZIAŁU 1/33 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI: 17.900,00 zł
Do ceny udziału w nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Cena udziału w nieruchomości nie uwzględnia wartości składnika budowlanego.

WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:
Pierwsza opłata z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 25% ceny brutto nieruchomości ustalonej w przetargu ( płatna w całości przed zawarciem umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste). Opłata roczna z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste: 1% ceny brutto nieruchomości ustalonej w przetargu. Termin wniesienia opłat rocznych: do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego w którym nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntów w okresach nie krótszych niż 3 lata.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Udział 1/33 w nieruchomości gruntowej oddawany będzie w użytkowanie wieczyste do dnia 16 marca 2100r., w drodze przetargu. Pierwsza opłata z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustalona na podstawie ceny uzyskanej w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Wartość składnika budowlanego posadowionego na części działki znacznie przekracza wartość udziału wynoszącego 1/33 części zajętej na ten cel działki, co stanowi przesłankę do zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na podstawie art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
3. Dla nieruchomości w dniu 19.08.1976r. wydano pozwolenie na budowę garażu nr 83-838/8381/B/81/76.
4. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
5. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od 19.05.2023r. do 30.06.2023r.

6. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Podpis
Starosta Będziński

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-05-19 wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu - Będzin obręb Grodziec.pdf
ilość pobrań: 5
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu - Będzin obręb Grodziec.pdf 0,99MB zobacz

do góry