• Tłumacz języka migowego
BIP
09/02 2024
#Aktualności #Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344) oraz Zarządzenia Nr 16/24 Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów najmu części nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Wojkowicach przy ul. Fabrycznej

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony część nieruchomości usytuowanej w  Wojkowicach

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Wojkowicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1095/5 o powierzchni całkowitej 0,6394 ha , stanowiąca użytek (Ti) – inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00028591/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Wojkowicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1106 o powierzchni całkowitej 0,4944 ha, stanowiąca użytek (Ti) –inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00058768/5 Sądu Rejonowego w Będzinie. W Dziale III księgi wieczystej widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym dot. służebności przesyłu i przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działki o numerach 1095/5 i 1106 położone są w Wojkowicach przy ul. Fabrycznej. Stanowią wąski prostokąt, pozostałość skarpy po nasypie kolejowym byłej magistrali piaskowej, gdzie znajdują się pozostałości podkładów kolejowych, teren zarośnięty nieuporządkowaną zielenią wysoką.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wojkowice nr XXXVI/313/2013 z dnia 26.02.2013r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętą Uchwała nr L.482.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 maja 2014r. i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętą uchwała XXXVI.302.2021 Rady Miasta Wojkowice działka 1095/5 przeznaczona jest pod: tereny dróg zbiorczych, tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny dróg lokalnych, strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej. Działka nr 1106 przeznaczona jest pod: tereny dróg zbiorczych, tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową, tereny dróg dojazdowych.

CEL NAJMU:  drogi dojazdowe      

POWIERZCHNIA NAJMU:  115 m2                                 

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: nieoznaczony

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 150% stawki podstawowej tj. 1,20 zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Biuro Gospodarki Nieruchomościami ogłoszenia 2024
pdf 2024-02-09 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Wojkowice.pdf
ilość pobrań: 25
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Wojkowice.pdf 880,7KB zobacz

do góry