• Tłumacz języka migowego
BIP
15/09 2023
#Ogłoszenia

Uchwała nr 113/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego poprzez ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

UCHWAŁA NR 113/23 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego poprzez ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art.54 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 i 1675) Uchwały Nr XLVIII/472/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego poprzez ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi., Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanowić prawo użytkowania na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, położonej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 66/1 i 66/3, arkusz mapy 6, dla której w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00047896/1 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.
§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie.
§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec ........................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk................................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski...........................................

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE
na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/472/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego poprzez ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki 66/1 i 66/3, arkusz mapy 6 położona w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40, oznaczona użytkiem gruntowym dr- drogi oraz B- tereny mieszkaniowe, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00047896/1. Własność: Powiat Będziński. Dział III księgi wieczystej wolny od wpisów. W dziale IV księgi wieczystej figuruje wzmianka o wpisie hipoteki umownej łącznej.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w zamkniętym kompleksie terenu Szpitala Powiatowego w Czeladzi. Obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie prawa użytkowania na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi ujednolici formę władania nieruchomością.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Uchwała Nr LXVI/844 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1UZ - teren usług zdrowia i pomocy społecznej.
POWIERZCHNIA UŻYTKOWANIA: 2080m2
CZAS NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA UŻYTKOWANIA: nieoznaczony
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.

UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XLVIII/472/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. Rada Powiatu Będzińskiego wyraziła zgodę na ustanowienie prawa użytkowania na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, położonej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 66/1 i 66/3, arkusz mapy 6 dla której w Sądzie Rejonowym w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00047896/1.
Ustanowienie prawa użytkowania spowoduje ujednolicenie formy władania ww. nieruchomością przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na terenie będącym w posiadaniu PZZOZ w Czeladz.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-09-15 Uchwała nr 11323 Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego poprzez ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz PZZOZ Czeladź.pdf
ilość pobrań: 17
Uchwała nr 11323 Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego poprzez ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz PZZOZ Czeladź.pdf 1,52MB zobacz

do góry