• Tłumacz języka migowego
BIP
15/09 2023
#Ogłoszenia

Uchwała nr 112/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Psarach, obręb Sarnów przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR 112/23 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Psarach, obręb Sarnów przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art.13 ust.1, art 37 ust.2 pkt.6, art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Uchwały Nr XLVIII/477/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Psarach przy ul. Browarnej, obręb Sarnów, Zarząd Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w Psarach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 132/49 o pow. 0,0088 ha, obręb Sarnów, opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00021981/6 Sądu Rejonowego w Będzinie na rzecz własciciela nieruchomości przyległej, położonej w Psarach, obręb Sarnów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały - wykazem nieruchomości.
§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie.
§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Będzinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec .........................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk..................................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski..................................................

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO POŁOŻONEJ W PSARACH PRZY UL. BROWARNEJ,OBRĘB SARNÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/477/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Psarach przy ul. Browarnej, obręb Sarnów Zarząd Powiatu Będzińskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Psarach przy ul. Browarnej, obręb Sarnów
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Działka nr 132/49 o pow. 0,0088 ha, obręb Sarnów, oznaczona użytkiem gruntowymMo symbolu RIIIb - grunty orne, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00021981/6. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Przeznaczona do zbycia część nieruchomości położona jest w Sarnowie przy ul. Browarnej. Działka ma kształt nieregularny, znacznie wydłużony. Brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki zgodnie z przeznaczeniem.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Psary, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów oraz zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Psary Nr VII/66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. - tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2015r. poz.5824 przedmiotowa działka przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej - symbol planu 45MN.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
DODATKOWE INFORMACJE:
1.Część nieruchomości gruntowej sprzedawana jest w drodze bezprzetargowej celem możliwości poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działką nr 132/44, będącej własnością osoby prawnej. Ustalona cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2.Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2278)
3.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 15.09.2023r. do dnia 27.10.2023r.
4.Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pok. 113 i pok.122, tel. 032 368-07-84 lub 032 368 -07-81.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-09-15 Uchwała nr 11223 Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową Psary.pdf
ilość pobrań: 15
Uchwała nr 11223 Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową Psary.pdf 2,03MB zobacz

do góry