mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej* na wskazane przez niego/nią szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia wyłącznie dla osób bezrobotnych lub innych osób uprawnionych do 30 roku życia.

 

Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 11 stycznia 2022 roku do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

 

Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

 

Urząd finansuje koszty, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia w wysokości określonej w bonie szkoleniowym, nie wyższej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. W przypadku szkolenia, którego koszt przekraczać będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego warunkiem jego sfinansowania będzie pisemne zobowiązanie Wnioskodawcy
do sfinansowania pozostałych kosztów szkolenia wynikających z powstałej różnicy we własnym zakresie, to jest bezpośrednio instytucji szkoleniowej.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w punkcie podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie (hol główny – parter) albo w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku albo w pokoju nr 205 - druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w pokoju nr 205 oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

W przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej, wniosek ten, przed przesłaniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

 

Wnioski nadesłane do Urzędu faksem oraz wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pozostaną bez rozpoznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 oraz 729 054 583 a także drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inna osoba uprawniona* - należy przez to rozumieć poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.


KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych osobie bezrobotnej lub innej osobie uprawnionej*.

 

Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 11 stycznia 2022 roku do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

 

Z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych mogą korzystać osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, zarejestrowane w tut. Urzędzie posiadające wykształcenie wyższe potwierdzone odpowiednim dokumentem, które rozpoczną lub będą kontynuować naukę na kolejnym semestrze  studiów podyplomowych.

 

Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie zwane dalej Zasadami.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w punkcie podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie (hol główny – parter) albo w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku - druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w pokoju nr 205 oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

W przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej, wniosek ten, przed przesłaniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

 

Wnioski nadesłane do Urzędu faksem oraz wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pozostaną bez rozpoznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 oraz 729 054 583.

 

*Inna osoba uprawniona - należy przez to rozumieć poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 


 KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną[1] (szkolenie indywidualne).

 

Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 11 stycznia 2022 roku do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

 

Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne, a także nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie ostatnich 3 lat przed skierowaniem na szkolenie indywidualne.

 

Przedmiotowe wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Zasady organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w punkcie podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie (hol główny – parter) albo w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku albo w pokoju nr 205 - druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w pokoju nr 205 oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

W przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej, wniosek ten, przed przesłaniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

 

Wnioski nadesłane do Urzędu faksem oraz wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pozostaną bez rozpoznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 oraz 729 054 583.

 

*Inna osoba uprawniona – należy przez to rozumieć poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 
 

 KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 12 stycznia 2022 roku do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 lub 729-054-583.

 

Pełny komunikat o naborze dostępny jest na stronie: https://bedzin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/


 KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla  osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach projektów: EFS PO WER i EFS RPO.

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 12.01.2022r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/wym cel.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 015 lub 729-054-662.

 

Pełny komunikat o naborze dostępny jest na stronie: https://bedzin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/


 KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór  wniosków  o  organizowanie  prac  interwencyjnych  ze  środków Funduszu  Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów EFS PO WER EFS RPO.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 12.01.2022r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/wym. cel.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 015 lub 729-054-662.

 

Pełny komunikat o naborze dostępny jest na stronie: https://bedzin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/


 KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 12.01.2022r. do wyczerpania środków finanasowych przeznaczonych na ww. cel.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 015 lub 729-054-662.

 

Pełny komunikat o naborze dostępny jest na stronie: https://bedzin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie