mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Komunikaty PUP

Nabór wniosków KFS 

Logo KFS

 

 

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Wnioski przyjmowane będą w dniu:  20.09.2021r. w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 A w punkcie podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie (hol główny - parter) - druki wniosków wraz z załącznikami udostępnione są na stronie internetowej http://bedzin.praca.gov.pl oraz w pokoju nr 205 na stanowisku do spraw rozwoju zawodowego
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

W przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej, wniosek ten, przed przesłaniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e PUAP).

 

Nie będą rozpatrywane:

a) wnioski nadesłane do Urzędu faksem;

b) wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną, w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej(e PUAP);

c) wnioski złożone przez pracodawców przed terminem rozpoczęcia naboru  lub po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Kwota środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego będący w dyspozycji tut. Urzędu wynosi 150,0 tys. zł. 

Maksymalna wartość dofinansowania kształcenia ustawicznego o jakie ubiega  się pracodawca nie może przekroczyć kwoty 5,0 tys. zł na jednego uczestnika.

 

Wniosek o środki KFS składany przez pracodawcę musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z poniższych priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy wydatkowania środków tzw. rezerwy KFS w 2021r. Wnioski pracodawców o środki KFS, które nie wpisują się w żaden z  przedmiotowych priorytetów będą rozpatrywane negatywnie.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków tzw. rezerwy KFS  w 2021r.

1) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Starosta lub inna osoba upoważniona uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków  KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na  rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego oraz aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2021r. poz. 1100 z późn. zm.).

 

 

Szczegółowe informacje na temat naboru i oceny wniosków zostały określone w Zasadach przyznawania środków tzw. rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w 2021 roku
.

 

Plakat z treścią komunikatu

Plakat z treścią komunikatu

Plakat z treścią komunikatu

 


 Bon na zasiedlenie

 

Logotypy - Europejski Fundusz Społeczny, Wiedza Edukacja Rozwój

 

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie od 17.09.2021 r. do 21.09.2021 r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie mogą być przyznane w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 9 000,00 (dziewięć tysięcy złotych 00/100). Limit środków będący w dyspozycji tut. Urzędu umożliwi sfinansowanie w 2021r. 6 bonów na zasiedlenie.

 

Kwota przyznana w ramach bonu na zasiedlenie może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej.

 

Bony na zasiedlenie mogą zostać przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym do 30 roku życia w związku z podjęciem przez te osoby zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

 

Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia obowiązującego  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w 2021r., przy uwzględnieniu uzasadnienia celowości przyznania bonu na zasiedlenie wskazanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w pokoju nr. 205 lub w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. Wnioski nadesłane do Urzędu faksem pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 lub 729-054-583.

 

Plakat z treścią komunikatu

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie