mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 9 maj 2021
Imieniny obchodzą: Grzegorz, Katarzyna, Karolina

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713).

Przepisy wprowadzają w zakresie możliwości otrzymania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy następujące zmiany:

a) rozszerzenie zakresu podmiotowego o 17 nowych branż tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuteria) branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego
i domowego, wynajmu maszyn, usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także w branży pasażerskiego transportu lotniczego;

b) dodanie nowego terminu (luty 2020 r.), w stosunku do którego można zweryfikować spadek przychodu przedsiębiorcy;

c) zmianę terminów, w których dokonuje się oceny oznaczenia PKD i weryfikacji ewentualnego zawieszenia działalności przedsiębiorcy: 31 marca 2021 r.;

d) zmianę dotyczącą liczby dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność
w określonych branżach, do których może być uprawniony przedsiębiorca: dotacji będzie można udzielić od jednego do pięciu razy w zależności od branży;

e) wydłużenie okresu składania wniosków o ww. dotację do 31 sierpnia 2021 r.

 

KOMUNIKAT - TARCZA 9.0

 

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ogłasza
 nabór wniosków
o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26.04.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

Podstawowe zasady wsparcia:

1. Wsparcie dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z,

2) 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

3) 47.71.Z, 47.72.Z,

4) 91.02.Z,

5) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

 

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest to aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

 

3. Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

 

4. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

 

5. Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

 

6. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

 

7. Dotacja może być udzielona:

1)       jednokrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2)       dwukrotnie -  mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

3)       trzykrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

4)       czterokrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy o którym mowa w ust. 1 pkt 4,

5)       pięciokrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy o którym mowa w ust. 1 pkt 5,

z zastrzeżeniem, iż maksymalna  liczba dotacji przysługujących przedsiębiorcy wyliczana jest łącznie na podstawie obu rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 styczna 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.).

 

8. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

 

9. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:

  • wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
  • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z wymaganych oświadczeń, zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
  • nie poddał się kontroli.

 

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy.
Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

 

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorca

i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej,

poprzez platformę praca.gov.pl  (zakładka tarcza antykryzysowa)
do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu siedzibę Wnioskodawcy.

 

Wszelkie   informacje na   temat   dotacji  można uzyskać
 /w godzinach pracy Urzędu/ pod numerem telefonu: 729-054-583 oraz 729-054-669

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie