mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Projekty realizowane przez PUP w Będzinie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zaprasza do udziału w projekcie pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

 

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia* pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.

 

Wartość projektu: 6 003 797,20 złotych, w tym 5 060 000,28 złotych wkład EFS

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

-         kobiety,

-         osoby z niskim wykształceniem,

-         osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia,

-         osoby z niepełnosprawnościami,

-        byłych uczestników projektów w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Liczba osób bezrobotnych planowanych do objęcia wsparciem: 401 osób młodych w wieku 18 - 29 lat, zarejestrowanych w PUP Będzin, w tym co najmniej, 241 należących do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w  ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających  na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

 

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

1) Pośrednictwo pracy/ doradztwo zawodowe – 401 osób;

2) Staże – 250 osób, w tym 140 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 27 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;

3) Bony na zasiedlenie – 18 osób;

4) Prace interwencyjne – 18 osób;

5) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 97 osób;

6) Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 18 osób.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 212 lub pod numerem telefonu:

32 267 30 03 w. 9212 oraz na stronie internetowej:  www.bedzin.praca.gov.pl  w zakładce: Urząd > Projekty.

 

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie

 

* wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) – wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zaprasza do udziału w projekcie pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (IV) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

 

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

 

Wartość projektu: 15 425 237,84 złotych, w tym 13 111 452,16 złotych wkład EFS.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.      

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

-       kobiety,

-       osoby powyżej 50 roku życia,

-       osoby z niepełnosprawnościami,

-       długotrwale bezrobotne,

-       osoby o niskich kwalifikacjach.

                                                                                                                    

Liczba osób bezrobotnych planowanych do objęcia wsparciem: 671 osób powyżej 30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zwłaszcza tych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

1) Pośrednictwo pracy – 671 osób;

2) Staże – 232 osoby, w tym 96 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 42 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;

3) Prace interwencyjne – 45 osób;

4) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 292 osoby;

5) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 102 osoby.

6) Instrumenty dofinasowania - wskazane w art. 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób - 1095 osób.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 212 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 9212 oraz na stronie internetowej:  www.bedzin.praca.gov.pl  w zakładce: Urząd > Projekty.

 

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne, w szczególności kobiety oraz pracodawców do udziału w projekcie.

 

 *wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia tj. osoby od dnia ukończenia 30 roku życia

(od dnia 30 urodzin)

 

 Żródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie