mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

KOMUNIKAT

dotacje na pokrycie bieżących

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 28.02.2021 r.  do 31.05.2021 r.

 

Podstawowe zasady wsparcia:

1. Wsparcie dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

2) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

 

 

1. Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

3. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

 

4. Dotacja może być udzielona:

1) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa pkt 1 ppkt 1);

2) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2);

5. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. 6. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:

  • wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
  • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń o których mowa w art. 15zze4 ust. 4 pkt 2–4 ustawy o COVID-19 lub nie spełniał innych
  • warunków do udzielania dotacji;
  • nie poddał się kontroli.

 

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez platformę praca.gov.pl (zakładka tarcza antykryzysowa) do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu siedzibę wnioskodawcy.

 

 

Szczegółowe zasady udzielania dotacji znaleźć można pod komunikatem o naborze

Wszelkie informacje na temat dotacji można uzyskać pod numerem telefonu:

729-054-583 oraz 729-054-669

 

Uwaga! Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

 

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.03.2021 r. traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

Wnioski złożone przed wejścim w życie rozporządzenia tj. przed dniem 26 lutego 2021 roku będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie