mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS

                                                                                           

KOMUNIKAT z dnia 02 lutego 2021 roku


Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Wnioski przyjmowane będą w dniach *:

15.02.2021 r. - 17.02.2021 r.
15.02.2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30
16.02.2021 r. w godzinach od 7:30 do 14:30
17.02.2021 r. w godzinach od 7:30 do 14:30


Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 A w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku - druki wniosków wraz z załącznikami udostępnione są na stronie internetowej www.bedzin.praca.gov.pl.

Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

W przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej, wniosek ten, przed przesłaniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie należy opatrzyć bezpiecznym podpisem  elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e PUAP).

Nie będą rozpatrywane:
a) wnioski nadesłane do Urzędu faksem;
b) wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną, w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej(e PUAP);
c) wnioski złożone przez pracodawców przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Limit środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będący w dyspozycji tut. Urzędu wynosi 615,6 tys. zł.


Wniosek o środki KFS składany przez pracodawcę musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z poniższych priorytetów określonych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wydatkowania środków limitu KFS w 2020r. Wnioski pracodawców o środki KFS, które nie wpisują się w żaden z  przedmiotowych priorytetów będą rozpatrywane negatywnie.
Priorytety Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  wydatkowania środków limitu KFS  w 2021r.
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoja działalność;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach  nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Przy rozpatrywaniu wniosków  Starosta lub inna osoba upoważniona uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków  limitu KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na  rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego oraz aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2020r. poz. 1409 z późn. zm.).

W sytuacji gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków przyznany w 2021 roku dla Powiatu Będzińskiego pierwszeństwo dofinansowania otrzymają Pracodawcy wnioskujący o sfinansowanie działań  o charakterze zawodowym.


Jeżeli po zastosowaniu powyższego dodatkowego kryterium oceny wniosków łączna kwota wniosków wyłonionych do dofinansowania nadal będzie przewyższała limit środków KFS będących w dyspozycji tut. Urzędu zostanie dokonana trzecia ocena wniosków (drugie kryterium dodatkowe) i pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają pracodawcy niekorzystający w latach 2019 – 2020 ze wsparcia w ramach KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

Szczegółowe informacje na temat naboru i oceny wniosków zostały określone w Zasadach przyznawania środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie w 2021 roku.


* nie dotyczy wniosków składanych drogą elektroniczną. Wnioski opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e PUAP) można przesyłać od godz. 7.30  w dniu 15.02.2021r. do godz. 14.30 w dniu 17.02.2021 r.


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będziniie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie