mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

 

 

- w związku z §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. -

 

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ogłasza  

nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzędsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r.

 

Podstawowe zasady wsparcia:

  1. Wsparcie dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  2. Dotacja nie może być udzielona mikroprzędsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
  3. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.
  4. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.
  5. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzędsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
  6. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzędsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:
  • wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
  • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa w ust. 4, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji;
  • nie poddał się kontroli.

 

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

 

Wniosek o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez platformę praca.gov.pl  (zakładka tarcza antykryzysowa) do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu siedzibę wnioskodawcy.


 

Wszelkie   informacje na   temat   jednorazowej   dotacji  można uzyskać /w godzinach pracy Urzędu/ pod numerem telefonu: 729-054-583 oraz 729-054-669

 

 


 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta.Umowy o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Będzinie (IV)” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim(V)”

Nabór wniosków  prowadzony będzie w dniach:
15.02.2021 r. do 19.02.2021 r.
01.03.2021 r. do 05.03.2021 r.
15.03.2021 r. do 19.03.2021 r.
29.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

Do wykonywania pracy na utworzonych w ramach przyznanych refundacji stanowiskach pracy kierowane będą osoby bezrobotne spełniające jedno z poniższych kryteriów:
a) kobiety powyżej 30. roku życia,
b) mężczyźni powyżej 30. roku życia, należący co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50. roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP),
- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych),
 c) osoby do 30. roku życiu (tj. do dnia 30. urodzin).

Wnioski oraz Regulamin są dostępne w siedzibie tut. Urzędu (pokoju nr 203) oraz zamieszczone na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1

Wnioski można składać droga elektroniczna po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłką kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

 Data publikacji: 29.01.2021 r.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza

nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie IV ” oraz w ramach projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (V)”.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach:

15.02.2021 r. - 19.02.2021 r.

15.03.2021 r. - 19.03.2021 r.

 

Osobami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria, w szczególności:

a) kobiety powyżej 30. roku życia

oraz

b) mężczyźni powyżej 30. roku życia, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50. roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy licząc również okres przed rejestracją w PUP)

- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. do wykształcenia średniego włącznie, bez szkół policealnych/pomaturalnych i wyższych)

 c)  osoby do 30. roku życiu (tj. do dnia 30. urodzin)

 

Wnioski oraz Regulamin  zamieszczone są  na stronie internetowej http://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania1

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy przesyłka kurierską na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

 

 Data publikacji: 29.01.2021 r.

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie