mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych osobie bezrobotnej lub innej osobie uprawnionej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych osobie bezrobotnej lub innej osobie uprawnionej*.

 

Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 27 stycznia 2021 roku  do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

 

Z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych mogą korzystać osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, zarejestrowane w tut. Urzędzie  posiadające wykształcenie wyższe potwierdzone odpowiednim dokumentem, które rozpoczną lub będą kontynuować naukę na kolejnym semestrze  studiów podyplomowych.

 

Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie zwane dalej Zasadami.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Wnioski nadesłane do Urzędu faksem oraz wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pozostaną bez rozpoznania.

 

Za   datę   złożenia   wniosku   przesłanego   pocztą   tradycyjną   uznaje   się   datę   jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018.

 

*Inna osoba uprawniona – należy przez to rozumieć poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 
 
 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie