mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną* (szkolenie indywidualne).

 

Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 20 stycznia 2021 roku do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

 

Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne, a także nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie ostatnich 3 lat przed skierowaniem na szkolenie indywidualne.

 

Przedmiotowe wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Zasady organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Wnioski nadesłane do Urzędu faksem oraz wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pozostaną bez rozpoznania.

 

Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 oraz 729 054 662 a także drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*Inna osoba uprawniona – należy przez to rozumieć poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 
 
 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej*na wskazane przez niego/nią szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia wyłącznie dla osób bezrobotnych lub innych osób uprawnionych do 30 roku życia.

 

Nabór przedmiotowych wniosków prowadzony będzie w okresie od dnia 20 stycznia 2021 roku do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

 

Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.

 

Urząd finansuje koszty, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia w wysokości określonej w bonie szkoleniowym, nie wyższej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. W przypadku szkolenia, którego koszt przekraczać będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego warunkiem jego sfinansowania będzie pisemne zobowiązanie Wnioskodawcy do sfinansowania pozostałych kosztów szkolenia wynikających z powstałej różnicy we własnym zakresie, to jest bezpośrednio instytucji szkoleniowej.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Wnioski nadesłane do Urzędu faksem oraz wnioski nadesłane do Urzędu pocztą elektroniczną w przypadku, gdy nie zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pozostaną bez rozpoznania.

 

Za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków udzielane są pod numerem telefonu (32) 729-59-41 wew. 018 oraz 729 054 662 a także drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


*Inna osoba uprawniona – należy przez to rozumieć poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 
 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie