mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 29 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Komunikat dla Członków SKOK „Skarbiec” w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich

Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 11 w siedzibie SKOK Skarbiec w upadłości, mieszczącej się w Piekarach Śląskich przy ulicy Skłodowskiej-Curie 53 odbędzie się spotkanie informacyjne dla członków kasy dotyczące obowiązku opłacenia udziałów obowiązkowych przez członków kasy.

 

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SKOK „SKARBIEC” W UPADŁOŚCI

 

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich, informuje wszystkich członków Kasy, że są zobowiązani na podstawie art. 135 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze w związku z art. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa o skok) w związku z § 12 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, do opłacenia swoich obowiązkowych udziałów w Kasie.

 

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 


- Dlaczego dostałam/em wezwanie do zapłaty?

 

Wezwanie do dopłaty z tytułu obowiązkowego udziału członkowskiego otrzymali wszyscy członkowie SKOK „Skarbiec” w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich, których członkostwo w Kasie nie ustało przed dniem 30 czerwca 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy o skok każdy członek Kasy obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalną wysokość udziału członkowskiego określa statut.

 


- Uważam, że nie jestem członkiem Kasy.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o skok celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

Zgodnie z § 7 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” przystępujący do Kasy, po jej zarejestrowaniu, stają się jej członkami z chwilą przyjęcia przez Kasę. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji, pod rygorem nieważności. W deklaracji wskazuje się prócz danych osobowych również zadeklarowane udziały.

 

Innymi słowy, chcąc skorzystać z pożyczki lub kredytu albo prowadząc rachunek bankowy w SKOK „Skarbiec”, musiał Pan/Pani przystąpić do Spółdzielni, którą jest Kasa poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, zadeklarowanie i wpłacenie obowiązkowego udziału oraz wpisowego. Zarząd Spółdzielni następnie podejmował uchwałę o przyjęciu nowej osoby w poczet członków. Jako członek była/był Pani/Pan związany natomiast jej Statutem.

 


- Dlaczego dostałam/em wezwanie skoro złożyłem rezygnację z członkostwa?

 

Zgodnie z § 15 Statutu Kasy, członkostwo może ustać na skutek wystąpienia ze SKOK „Skarbiec” z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.

 

Syndyk nie wezwał więc do zapłaty tylko tych osób, których członkostwo zgasło do dnia 1 czerwca 2015 r. (wypowiedzenie członkostwa było więc złożone najpóźniej do 28 lutego 2015 r.)

 


- Jak przystępowałam/em do Kasy udział wynosił 1 zł, dlaczego Syndyk wzywa mnie do dopłaty 94 zł?

 

Wysokość udziału obowiązkowego określa Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, którym jest Pan/Pani związana jako członek Kasy.

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich uchwała, którą podwyższono wartość jednego udziału w Kasie do kwoty 95 zł, co znalazło odzwierciedlenie w brzmieniu § 12 Statutu Kasy.

 

W dniu 28 września 2015 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DLB/DLB_WL1/708/22/2/2015, powyższa zmiana Statutu została zatwierdzona, zaś w dniu 14 października 2015 r. zmiana Statutu SKOK „Skarbiec” w przedmiocie podwyższenia wartości jednego udziału w Kasie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego, zgodnie z § 12 pkt 5 Statutu każdy z członków Kasy był zobowiązany nie później niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały do uzupełnienia wartości zadeklarowanych udziałów.

 


- Dlaczego do zapłaty wzywa mnie Syndyk?

 

Postanowieniem z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt: XII GU 235/16, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich, wyznaczając Syndyka Masy Upadłości w osobie Jarosława Reszki.

 

Zgodnie natomiast z art. 135 ustawy Prawo Spółdzielcze, po ogłoszeniu upadłości członkowie spółdzielni, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.

 


- Dlaczego dopiero teraz dowiaduję się o uchwale z 30 czerwca 2015 r.?

 

Uchwała, którą podwyższono wartość jednego udziału w Kasie do kwoty 95 zł została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec" w Piekarach Śląskich.

 

Nie była to więc uchwała Zarządu ale samych członków działających przez swoich przedstawicieli.

 

Zgodnie ze Statutem Kasy jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 300 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli, które liczy 15 członków. Mandat przedstawiciela trwa przez 6 lat (par. 25 Statutu). W razie ustanowienia Zebrania Przedstawicieli w Kasie, o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia listem poleconym się Przedstawicieli Członków, Kasę Krajową i Krajową Radę Spółdzielczą, natomiast pozostali członkowie są informowani o miejscu, czasie i porządku obrad przez wywieszenie ogłoszenia w punktach kasowych i oddziałach (par. 28 Statutu).

 

Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie nie doręcza się odrębnie Członkom. Z obrad sporządzany jest protokół do którego wciągana jest treść podjętych uchwał. Protokoły są jawne dla wszystkich Członków Kasy.

 

Zgodnie natomiast z art. 42 § 1 Prawo Spółdzielcze (par 32 Statutu) uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 


- Co się stanie jeśli nie zapłacę?

 

Pan Pan/Pani prawo odmówić dobrowolnej zapłaty kwoty z wezwania.

 

Syndyk w konsekwencji wystąpi przeciwko Panu/Pani do Sądu powszechnego z pozwem o zapłatę.

 

Swoją argumentację będzie Pan/Pani mógł/mogła przedstawić przed Sądem.

 

Spór pomiędzy Panem/Panią a Syndykiem rozstrzygnie Sąd.

Informacja telefoniczna: (32) 756 80 50

 

W razie wątpliwości i pytań ws. wezwań SKOK „Skarbiec” Piekary  Śląskie proszę o kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Będzinie:

 

Starostwo Powiatowe

Będzin ul. Ignacego Krasickiego 17 pokój 115

tel. 32 368 08 03

mail: prk@ powiat. bedzin.pl

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie