mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 18 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Ogłoszenie o przetargu

 

 

Starosta Będziński

 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

ma mocy art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

I. Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, usytuowana w sołectwie Sączów przy ul. Sienkiewicza gm. Bobrowniki, ozn. nr działki 733/2 k.m. 4 obręb Sączów o pow. 631 m kw. opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00032845/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

 

Nieruchomość nie jest ogrodzona, znajduje się w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo. Kształt działki – prostokąt o długości boku od strony ulicy około 12 mb. Obowiązuje linia rozgraniczająca drogi około 7,5 m w głąb działki. Nieruchomość nie została uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia wody i energii elektrycznej. Posiada dostęp do drogi publicznej. Nad działką przebiega kolidująca napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Sączów, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Bobrownikach Nr XXXI/218/05 z dn. 28 października 2005r. (Dz. U. Woj. Śląskiego Nr 139 poz. 3481 z dn. 30 listopada 2005r.) działka nr 733/2 położona jest na terenach oznaczonych symbolami:

 

 [S] 35-MN/U

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

- Przeznaczenie podstawowe – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej,

- Przeznaczenie uzupełniające – Tereny zabudowy usługowej o funkcjach nieuciążliwych.

 

[S] 65-KD-L1/2 – 7,5m od osi ul. Sienkiewicza – Tereny dróg i ulic publicznych.

- Przeznaczenie podstawowe – Tereny komunikacji publicznej, drogi i ulice klasy lokalnej,

- Przeznaczenie uzupełniające – Tereny infrastruktury technicznej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 42 000,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) + 23% podatek VAT

 

Wadium w wysokości 4 200,00  (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) winno zostać wniesione na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120  najpóźniej do dnia 8.05.2014r.


Za wniesienie wadium w terminie  uważa się wpływ środków na konto Starostwa.   

 

II. Przepisy ogólne

 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i praw osób trzecich nie ujawnionych w księgach wieczystych oraz nie ma w stosunku do niej zobowiązań.

 

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Z obowiązku wpłaty wadium mogą zostać zwolnione osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju, jeżeli zobowiążą się na piśmie do wpłacenia kwoty równej wadium, zastrzeżonemu wobec pozostałych uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy (formularz deklaracji dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Krasickiego 17 pokój 124). Oświadczenie to winno zostać złożone w siedzibie Starostwa przed upływem terminu wpłaty wadium. Warunkiem dopuszczenia do przetargu ww. osób jest przedstawienie oryginalnej decyzji o posiadaniu uprawnień.

 

Należność płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg nieruchomości odbędzie się w dniu 14.05.2014r. o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pokój 118, I piętro.

 

Koszty sporządzenia i wykonania umowy sprzedaży poniesie kupujący.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej (aktu notarialnego). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników).

 

Starosta Będziński zastrzega sobie prawo do:

 

- odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny przez ogłoszenie w tych samych środkach przekazu,

 

- odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy sprzedaży. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 124, tel. 032 3680783.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie