mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 czerwiec 2021
Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Ogłoszenie o przetargu

 

Starosta Będziński

 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

 

(j.t.  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza

 

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

 

własność Skarbu Państwa

 

 

I. Nieruchomość zabudowanastanowiąca własność Skarbu Państwa, usytuowana w Będzinie przy ulicy Kościuszki 62 ozn. nr  działek: 1 k.m. 54 obręb Będzin o pow. 1684 m kw. i 7  k.m. 54 obręb Będzin o pow. 5749 m kw. opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00039611/1  prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie. 

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Kościuszki oraz  posiada dostęp do uzbrojenia technicznego od strony ulicy Kościuszki tj.: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, sieci elektrycznej, instalacji gazowej.

 

Na działce nr 1 na całej jej długości znajduje się wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Na działce nr 7 część budynków znajdujących się na nieruchomości posiada podłączoną sieć wodociągową oraz elektryczną, na całej jej długości przebiega kolidująca napowietrzna sieć centralnego ogrzewania. Działka nr 1 jest wąska i długa, w początkowym odcinku od strony ulicy Kościuszki zabudowana jest budynkiem portierni. Działka ta wykorzystywana jest głównie jako dojazd do działki ozn. nr 7, które jest ogrodzona i zabudowana budynkami przemysłowymi i magazynowymi. Na działce nr 7 zlokalizowane są  budynki będące w złym stanie technicznym. 

 

 1. Budynek portierni o pow. użytkowej 24,22 m kw. i kubaturze 67,80 m sześć. Stopień zużycia 50%.
 2. Budynek kompresorowni – murowany, posiada jedną  kondygnację o pow. użytkowej 160,00 m kw., kubaturze 560,00 m sześć. Stopień zużycia 50%.
 3. Budynek produkcyjny – murowany, posiada jedną kondygnację  o pow. użytkowej 238,50 m kw., kubaturze 834,75 m sześć. Stopień zużycia 50%.
 4. Budynek produkcyjny – murowany, posiada jedną kondygnację o pow. użytkowej 196,40 m kw. i kubaturze 687,40 m sześć. Stopień zużycia 45%.
 5. Budynek produkcyjny – murowany posiada jedną kondygnację  o pow. użytkowej 201,00 m kw., kubaturze 703,50 m sześć. Stopień zużycia 45%.
 6. Budynek produkcyjny – murowany posiada jedna kondygnację  o pow. użytkowej 165,90 m kw., kubaturze 580,65 m sześć. Stopień zużycia 70%.
 7. Budynek produkcyjny – murowany, posiada jedną kondygnację o pow. użytkowej 49,20 m kw., kubaturze172,20 m sześć.  Stopień zużycia 70%.
 8. Budynek produkcyjny – murowany posiada jedną kondygnację o pow. użytkowej 90,00 m kw., kubaturze 315,00 m sześć. Stopień zużycia 55%.
 9. Budynek produkcyjny – murowany posiada jedną kondygnację o pow. użytkowej 656,90 m kw., kubaturze 2299,15 m sześć. Stopień zużycia 80%.
 10. Budynek produkcyjny – murowany posiada jedną kondygnację o pow. użytkowej 158,60 m kw., kubaturze 555,10 m sześć. Stopień zużycia 70%.
 11. Budynek magazynowy – murowany posiada jedną kondygnację o pow. użytkowej 196,00 m kw., kubaturze 627,20 m sześć. Stopień zużycia 65%.
 12. Budynek magazynowy – murowany posiada jedną kondygnację o pow. użytkowej 22,09 m kw., kubaturze 57,43 m sześć. Stopień zużycia 70%.
 13. Budynek parterowy – murowany o pow. użytkowej 80,00 m w., kubaturze 224,00 m sześć. Stopień zużycia 40%.

 

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina działki 1 i 7 k.m. 54 obręb Będzin przeznaczone są pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej
(Symbol planu 1PU).

 

 1. Przeznaczenie podstawowe- zabudowa produkcyjna, usługowa, składy, magazyny.
 2. Przeznaczenie uzupełniające-obiekty: administracyjne, socjalne, gospodarcze (w tym wiaty). Zabudowa usługowa z wbudowaną mieszkalną pod warunkiem nie przekroczenia 50% powierzchni użytkowej zabudową mieszkalną, garaże, warsztaty samochodowe, myjnie, stacje paliw, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna.
 3. Ustala się zakaz:

- realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej /poza zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków/,

 

- lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska /poza funkcjami wskazanymi powyżej/,

 

- przekraczania standardów jakości środowiska poza teren, do którego jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny,

 

- wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz blachy.

 

Procentowa stawka służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem 1 PU wynosi 0 %.

 

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy przez osoby fizyczne oraz firmy prowadzące działalność usługową, handlową, magazynową. Wszystkie umowy zostały zawarte na czas oznaczony z terminem obowiązywania nie dłuższym niż 3 lata.

 

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 20.02.2013r., drugi przetarg przeprowadzono w dniu 14.08.2013r., trzeci przetarg przeprowadzono w dniu 5.02.2014r., każdy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 720 000,00 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

Wadium w wysokości 72 000,00 zł(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) winno zostać wniesione na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 najpóźniej do dnia 5.06.2014r. Za wniesione wadium w terminie uważa się wpływ środków na konto Starostwa.

 

 

II. Przepisy ogólne

 

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Z obowiązku wpłaty wadium mogą zostać zwolnione osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju, jeżeli zobowiążą się na piśmie do wpłacenia kwoty równej wadium, zastrzeżonemu wobec pozostałych uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy (formularz deklaracji dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Krasickiego 17 pokój 124). Oświadczenie to winno zostać złożone w siedzibie Starostwa przed upływem terminu wpłaty wadium. Warunkiem dopuszczenia do przetargu ww. osób jest przedstawienie oryginalnej decyzji o posiadaniu uprawnień.

 

Należność płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg nieruchomości odbędzie się w dniu 11.06.2014r. o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pokój 118, I piętro.

 

Koszty sporządzenia i wykonania umowy sprzedaży poniesie kupujący.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej (aktu notarialnego). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników).

 

Starosta Będziński zastrzega sobie prawo do:

 

-odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny przez ogłoszenie w tych samych środkach przekazu,

 

-odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy sprzedaży. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 124, tel. 032 3680783.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie