mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 maj 2019
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b i art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania, na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowego do nieruchomości, do udostępnienia spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej
w jednostce ewidencyjnej Siewierz – obszar wiejski, obręb Dziewki, oznaczonej jako działka numer 193/13 o powierzchni 7,9354 ha, w celu wykonania czynności związanych
z konserwacją i remontem odcinka linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Joachimów – Łagisza/Wrzosowa.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 26 lutego 2019 r.
, do Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, w poniedziałek w godzinach
7.30-17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Uczniowski Klub Sportowy "Suples Mierzęcice" z siedzibą w Mierzęcicach ul. Wolności 68 zostaje rozwiązany.

Kontakt z likwidatorem" Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku będzie odbywać się poprzez wcześniejszą rejestrację telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-12:00 pod numerem (32) 778 78 84.

 

Dopuszcza się udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie NPP bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że pismem z dnia 03.12.2018 r. nr BGN-I.680.3.2017 wezwał Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach do uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału ww. Wspólnocie o następujące dokumenty:

-  tabelę nadawczą nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice, która będzie stanowić podstawę dla ustalenia skąd wywodzi się następstwo prawne osób, które obecnie zgłaszają swoje żądania do udziału we wspólnocie,

-    określenia jaki był charakter użytkowania gruntów osób ubiegających się o udział we wspólnocie, z uwagi na to, że w przypadku użytkowania gruntów stanowiących lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, wnioskodawcy muszą wykazać użytkowanie ww. gruntów przez okres 5-ciu lat, przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a nie przez okres 1 roku.

 

Wyjaśniam, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego zawartymi w decyzji z dnia 14.08.2018 r. nr IFVIII.7581.2.1.2018, powyższe dokumenty oraz ustalenia zdeterminują dalszy tok postępowania, w tym konieczność ewentualnego uzupełnienia złożonych wniosków oraz będą miały bezpośredni wpływ na podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Termin uzupełnienia powyższego materiału dowodowego został określony do dnia do dnia 31.01.2019 r.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

OGŁOSZENIEo naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu,

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2018 r.

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej), przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Będzinie , ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin

Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.
 
7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2018 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
 
8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej.

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie