mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 21 styczeń 2018
Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław

Będzin, 2017-03-28

 WGiGN-VI.680.1.2016                               

           

 

O G Ł O S Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania

 

Działając na podstawie art.  61 §1 i  §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.),  w związku
z art. 6, art. 8a oraz art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, w myśl art. 6 oraz  art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

Zgodnie z art. 8b  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 8a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres
14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

            Stosownie do treści art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania mogą występować w sprawie osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 41 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu, natomiast w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny.

W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania  mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności, o których mowa są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej mieszczącego się
w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17 ( I piętro p. 112),
w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione  ważnym interesem strony.

 

15 marca 2017 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego przyjął uchwały, na mocy których ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2017. W ramach konkursów przewidziano dofinansowanie przez Powiat  zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 12 000 zł oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 10 000 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie oferty do dnia 14.04.2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na adres Starostwa Powiatowego.

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie w dniach 09-10.03.2017r. przebywa na urlopie.

WIRiNW – II.6845.0001.2017

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)    o powierzchni 16,65 m2(parter – budynek biurowy)

b)    o powierzchni 25,34 m2(parter – budynek biurowy)

c)    o powierzchni 21,25 m2(parter – budynek biurowy). Lokal przechodni, jest możliwość połączenia z lokalem o powierzchni 16,65 m2 lub/i  z lokalem o powierzchni 25,34 m2

d)    o powierzchni 21,03 m2(I piętro – budynek biurowy)

e)    o powierzchni 13,21 m2(I piętro – budynek biurowy)

 1. hala przemysłowa o powierzchni 208,71 m2 usytuowana w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok;
 4. prowadzone przez osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niewykwalifikowane.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 3. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 23 lutego 2017r. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120.

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

 

Starosta Będziński

     wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje,

że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)

               przeznaczył nieruchomości do  dzierżawy

 

Wykaz tych nieruchomości wywieszono na 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego 6 oraz Krasickiego 17.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie