mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 18 październik 2018
Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2017 Zgromadzenia Członków z dnia 05.03.2017r. o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia oraz Uchwały nr 6/2017 z dnia 03.09.2017r. w sprawie przekazania majątku Stowarzyszenia Pszczelarzy APIS EKO w LIKWIDACJI - KRS 0000061549, z dniem 05.03.2017r została wszczęta likwidacja.  Likwidatorem Stowarzyszenia został ustanowiony Piotr Kwapisz.

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Powstańców Śląskich 3/3.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 października 2017r., na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

 

                                                                                                                      LIKWIDATOR

                                                                                                                      Piotr Kwapisz

 

 

BGN-I.6821.25.2017                                                                                   Będzin, 2017-09-19

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Starosta Będziński – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – zawiadamia, że w dniu 19.09.2017 r. została wydana na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja nr BGN-I.6821.25.2017, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zezwalająca na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławków obręb Sławków oznaczonej nr działki 4449/1 o powierzchni 1,4823 ha, spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Cieśle – Bukowno, realizowanym jako inwestycja o nazwie: „Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo – prawnej dla modernizacji linii 110kV Cieśle – Bukowno oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych”.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

BGN-I.6821.26.2017                                                                                   Będzin, 2017-09-20

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Starosta Będziński – działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – zawiadamia, że w dniu 20.09.2017 r. została wydana na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja nr BGN-I.6821.26.2017, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zezwalająca na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławków obręb Sławków oznaczonej nr działki 4611 o powierzchni 0,4813 ha, spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Cieśle – Bukowno, realizowanym jako inwestycja o nazwie: „Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo – prawnej dla modernizacji linii 110kV Cieśle – Bukowno oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych”.

 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura

Gospodarki Nieruchomościami


 

                                                                                                            Będzin, dn. 18.09.2017 r.

 

BGN-I.683.0073.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   B Ę D Z I Ń S K I E G O

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

 

Starosta Będziński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

i n f o r m u j e 

że zawiadomieniem z dnia 30.06.2016 r. znak WGN-I.683.0031.2016 wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość usytuowaną w gminie Bobrowniki, obręb Rogoźnik, oznaczoną numerem geodezyjnym  2222/1 o powierzchni 51 m.kw., nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Bobrowniki na podstawie  decyzji z dnia 28.04.2016 r. nr 2.2016 Starosty Będzińskiego (nr sprawy WA-Bob.6740.2.0001.2016.MF) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Węgroda i ulicę Polną oraz budowa z przebudową ulicy Gabriela Narutowicza w Rogoźniku wraz z przebudową dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych”, sprostowaną postanowieniami z dnia 10.06.2016 r. i z dnia 27.10.2016 r.

 

            W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

 

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

 

            Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 1 specustawy drogowej, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości  z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

 

            Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się  nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

 

            Postępowanie wyjaśniające wykazało, że nieruchomość oznaczona  numerem geodezyjnym 2222/1 ma nieuregulowany stan prawny. Pani Małgorzata Szymonek, która figurowała w operacie ewidencji gruntów jako właścicielka nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2222 nie przedłożyła oryginału Aktu Własności Ziemi nr 6042/484/Rog/76 z dnia 25.02.1976 r.; nie podjęła ponadto czynności zmierzających do odtworzenia tytułu własności. Oryginału wymienionego dokumentu brak jest w zasobach archiwalnych Starostwa Powiatowewgo w Będzinie; nie odnaleziono go również w dokumentacji Urzędu Gminy Bobrowniki. Zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie w kartotece spisu właścicieli nazwiska Małgorzata Szymonek oraz Henryk Kluszczyk i Halina Kluszczyk, którzy zostali wymienieni w powołanym AWZ jako właściciele nieruchomości oznaczonej numerem 2222, nie figurują.

 

            W postępowaniu administracyjnym moc dowodową posiadają oryginały dokumentów albo ich uwierzytelnione odpisy. W konkretnym przypadku istnieje niepotwierdzona kserokopia Aktu Własności Ziemi bez klauzuli prawomocności.

 

            W zaistniałym stanie faktycznym i w świetle obowiązujących unormowań prawnych należy stwierdzić, że działka oznaczona numerem 2222/1 ma nieuregulowany stan prawny.

 

            W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin, pokój 111 (I piętro) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
W przypadku niezgłoszenia się wymienionych  osób ustalone odszkodowanie podlega złożeniu do depozytu sądowego.

 

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie w budynku przy ul. Sączewskiego 6 i budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 17, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Będzińskiego www.bip.powiat.bedzin.pl – w zakładce Starostwo / Struktura Starostwa / Komórki Organizacyjne Starostwa / Biuro Gospodarki Nieruchomościami / ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz stronie internetowej Powiatu Będzińskiego www.powiatbedzin.pl; ponadto przekazuję się Wójtowi Gminy Bobrowniki, celem wywieszenia na okres 14 dni.

 

            Na podstawie art. 49 k.p.a.  zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            W dniu 01.06.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935). Zgodnie z art. 16 tej ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W niniejszej sprawie postępowanie administracyjne zostało wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją lub postanowieniem przed dniem 01.06.2017 r., a zatem przy jej rozpatrywaniu mają zastosowanie przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym.

 

Z up. Starosty Będzińskiego

       Lidia Firek

Kierownik

 Biura Gospodarki Nieruchomościami

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie