mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 marzec 2019
Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji zobowiązujących właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowego do nieruchomości, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Będzin, obręb Łagisza, oznaczonej jako działka numer 1453/1 o powierzchni 1,8038 ha oraz nieruchomości usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Czeladź, obręb Czeladź, oznaczonej jako działka numer 6/1 o powierzchni 0,1759 ha, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łagisza – Chorzów – tor 1 i 2.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 28 grudnia 2017 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

na mocy art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

I.  Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, usytuowana jest w Czeladzi pomiędzy ul. Szybikową oraz ul. Saturnowską, ozn. nr działki 90/2 o powierzchni 1240 m kw., opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00055165/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Kształt działki jest zbliżony do długiego i wąskiego prostokąta, teren płaski, porośnięty zielenią niską. Szerokość działki ok. 5 m, brak możliwości wykorzystania jako samodzielnej działki budowlanej.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej od strony ul. Szybikowej. Nad częścią nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.

Dojazd do działki drogą publiczną- ul. Szybikową o nawierzchni asfaltowej.

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r., nr 44 poz. 680 z dnia 15 marca 2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź- „Borzecha i Józefów”, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 1Z- tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) + 23% podatek VAT

Wadium w wysokości  5.700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) winno zostać wniesione na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE   nr  59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 najpóźniej do dnia  05.02.2018 r.

Za wadium wniesione w terminie uważa się wpływ środków na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

II. Przepisy ogólne

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma w stosunku do niej zobowiązań.

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu  kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium  podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu.

Z obowiązku wpłaty wadium mogą zostać zwolnione osoby uprawnione do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju, jeżeli zobowiążą się na piśmie do wpłacenia kwoty równej wadium, zastrzeżonemu wobec pozostałych uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy (formularz deklaracji dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, pokój 113). Oświadczenie to winno zostać złożone w siedzibie Starostwa przed upływem terminu wpłaty wadium. Warunkiem dopuszczenia do przetargu ww. osób jest przedstawienie oryginalnej decyzji o posiadaniu uprawnień.

Należność płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg nieruchomości odbędzie się w dniu 08.02.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pokój 118, I piętro.

Koszty sporządzenia i wykonania umowy sprzedaży poniesie kupujący.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wymaga formy pisemnej (aktu notarialnego). Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (wspólników).

 

Starosta Będziński zastrzega sobie prawo do:

-odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny przez ogłoszenie w tych samych środkach przekazu;

-odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym w zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy sprzedaży. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, Tel. (32) 36 80 784.

 

BGN-I.6841.0001.2017                                                                                         Będzin, dnia 19.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 18.12.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 na oddanie w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

  1. Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana, położona w Czeladzi, obręb Czeladź przy ul. Lwowskiej, ozn. geodezyjnie nr działki 5/18 o powierzchni 401 m kw., opisana w księdze wieczystej KA1B/00032437/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie.
  2. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1
  3. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa  w przetargu: -
  4. Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym: cena budynku  47.655,96 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 96/100) oraz cena gruntu w wysokości 42.344,04 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote 04/100).
  5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 90.900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym cena budynku 48.132,52 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 52/100), oraz cena gruntu 42.767,48 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 48/100). Do ceny gruntu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
  6. Nabywca Nieruchomości: Roksana Zdebel

 

                                                                                                                     Będzin, dn. 13.11.2017 r.
OGŁOSZENIE


Geodeta Powiatowy informuje, że w oparciu o obowiązujące przepisy  prawa, od  dnia  01.01.2018 r. przekazywanie wyników prac geodezyjnych odbywać się będzie wyłącznie za pomocą plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych Wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych w formatach GML lub GIV zgodnych ze schematami GML określonymi we właściwych przepisach prawa dotyczących baz danych wchodzących w skład PZGiK.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska geodezyjnego Starosta Będziński  zapewnia bezpłatny dostęp do aplikacji GEO-INFO Delta umożliwiającej tworzenie roboczych baz danych i przygotowanie plików danych dla ODGiK.  Dodatkowe informacje, także o planowanych warsztatach dla Wykonawców prac z tworzenia roboczych baz danych dostępne są na stronie: http://geo.powiat.bedzin.pl/geo w zakładce „komunikaty PODGIK w Będzinie”.

                                                                                      GEODETA POWIATOWY
                                                                                             Jadwiga Zięba  

 

 

 

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie