mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 kwiecień 2019
Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

 

STAROSTWO POWIATOWE W BĘDZINIE

            ul. Ignacego Krasickiego17

42-500 BĘDZIN

 

 

WNIOSEK

O WPISANIE NA LISTĘ KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH

RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

 

Wnoszę o wpisanie mnie na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2018 w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami.

 

Posiadam uprawnienia zawodowe nr…………….

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 28/2018 z dnia 28.02.2018r.
Starosty Będzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie: utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Będzińskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Regulaminem wpisu na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, stanowiącym załącznik nr 1
do tego Zarządzenia.

 

Dołączam następujące dokumenty:

 

1………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………...

3………………………………………………………………………………………………...

4………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 ……………………………………..                       ……………………………  

                 Imię i nazwisko                                          miejscowość, data

……………………………………...

           adres do korespondencji

……………………………………..

               adres skrzynki e:mail

…………………………………….

                  numer telefonu

 


 

Zarządzenia Starosty Będzińskiego z dnia 28.02.2018r. Nr 28/2018  w sprawie: utworzenia   listy   rzeczoznawców   majątkowych   -   kandydatów   na   biegłych   w   postępowaniach   administracyjnych   prowadzonych   przez   Starostę Będzińskiego  w zakresie działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa

 

Uprzejmie informujemy, iż  dnia  31  marca br. upływa ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa za rok 2018.

 

Opłatę powyższą należy wnieść, bez  dodatkowego  wezwania  do zapłaty, na rachunek Starostwa Powiatowego w Będzinie w Banku   Spółdzielczym  w   Będzinie  nr 46 8438 0001 0020 0656 2000 0160

lub w kasach Starostwa w budynku przy ul.  Ignacego Krasickiego 17 (w godz.  pn. 7.30 – 16.30 wt. śr. czw. 7.30 – 15.30 pt. 7.30 – 14.00).

 

Opłata wniesiona w terminie to wpływ (uznanie) środków na rachunek Starostwa najpóźniej dnia 31 marca danego roku. Po ww. terminie naliczane są stosowne odsetki.

STAROSTA BĘDZIŃSKI                                                                     

Będzin, 2017-12-28

                                  

BGN-I.680.3.2017

 

D e c y z j a

S t a r o s t y  B ę d z i ń s k i e g o

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 104 oraz art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935 )

 

o r z e k a m

 

o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w związku z wnioskami osób fizycznych ubiegających się o status uprawnionego we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, złożonymi do dnia 31.12.2016 r.

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych  uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy tj.  w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania, lub osoby prawne mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby mające miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości,
a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały.

Zgodnie z art. 8a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, albo przez jego następcę prawnego. W myśl art. 8a ust. 7 ustawy w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2.

W związku z faktem, że prowadzone postępowanie dotyczy ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie w trybie art. 6 ust. 1 i 2, Starosta w ramach prowadzonego postępowania jest zobowiązany zgromadzić dokumentację potwierdzającą, że wnioskodawcy ubiegający się o status uprawnionego we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej
„ Nadzieja ” w Mierzęcicach, posiadają gospodarstwa rolne oraz faktycznie korzystali ze Wspólnoty w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r.

Analizując wnioski oraz dołączoną dokumentację w postaci kserokopii dokumentów własnościowych  stwierdzono, że wnioski w większości zostały złożone przez następców prawnych osób, które faktycznie mogły korzystać ze Wspólnoty ww. okresie.

W związku powyższym Starosta Będziński pismem z dnia 01.02.2017 r. zwrócił się do Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej  „Nadzieja” w Mierzęcicach m.in. o dostarczenie do tut. Starostwa wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów  gospodarstw przez nich posiadanych, wg stanu na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Pismem z dnia 11.02.2017 r. Spółka poinformowała, że nie posiada listy uprawnionych z ww. okresu.

W toku prowadzonego postępowania Starosta Będziński wystąpił również do Urzędu Gminy w Mierzęcicach oraz do Archiwum Państwowego w Katowicach z pismem o sprawdzenie czy w zasobach archiwalnych znajdują się jakiekolwiek dokumenty dot. Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno – Gruntowej  „Nadzieja” – np. wykazy uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazy obszarów gospodarstw przez nich posiadanych wg stanu na dzień wejścia w życie ww. ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zarówno Urząd Gminy jak i Archiwum Państwowe nie dysponowało żadnymi dokumentami dot. ww. Spółki.

Stosownie do zapisów art. 8a ust. 7 ww. ustawy w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne oraz brak dokumentacji umożliwiającej odtworzenie wykazu osób, którzy korzystali ze Wspólnoty w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. , niezbędnej do ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach w myśl zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego - za pośrednictwem Starosty Będzińskiego - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

                                                                                 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik

Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania  - zgodnie z art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot  gruntowych.  
  2. a.a

 

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł uiszczono w dniu 13.02.2017 r. w kasie tutejszego Starostwa - dowód wpłaty KP nr 362/KS2/2017.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie