mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 maj 2019
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI                                                                                                        Będzin, 2018-09-17

                                  

BGN-I.680.3.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935 ) zawiadamiam strony postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703), o wyznaczeniu  nowego terminu załatwienia sprawy do 30.06.2019 r.

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14.08.2018 r.  nr IFVIII.7581.2.1.2018 uchylającą decyzję Starosty Będzińskiego z dnia 28.12.2017 r. nr BGN-I.680.3.2017 w sprawie o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703), postępowanie wymaga poszerzenia materiału dowodowego w sprawie, w tym m.in. pozyskania wyciągu Tabeli Nadawczej nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice oraz dokładnej analizy danych w niej zawartych, w celu ustalenia następstwa prawnego osób zgłaszających swoje żądanie do udziału we wspólnocie, a także dokładnego określenia charakteru użytkowania oraz korzystania z gruntów Wspólnoty przez wnioskodawców, co może skutkować koniecznością uzupełnienia złożonych wniosków.

Biorąc pod uwagę  powyższe wytyczne termin załatwienia sprawy nie może nastąpić w terminie określonym w ustawie.

Zgodnie z art. 37 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 W dniu 01.06.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 935). Zgodnie z art. 16 tej ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W niniejszej sprawie postępowanie administracyjne zostało wszczęte i niezakończone ostateczna decyzją przed dniem 01.06.2017 r. , a zatem przy jej rozpatrywaniu mają zastosowanie przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym.

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

 

        

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 126 ust. 5 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Siewierz, obręb Siewierz, oznaczonej nr działek 1260/1 i 1357/4, w części stanowiącej obszar niezbędny do usunięcia drzew uniemożliwiających pracę linii elektroenergetycznej 110 kV relacji FUM Poręba – Siewierz, w przęśle 49-50 na działce nr 1260/1, w przęśle 52-53 na działce 1357/4 oraz w części umożliwiającej dojazd do tego obszaru, w celu zapobieżenia powstaniu znacznej szkody wynikłej z nagłej potrzeby.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 3 sierpnia 2018 r.
,
do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6
lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

 

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Będzinie ogłasza nabór wniosków na wynajem powierzchni
w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:

 1. lokale biurowe usytuowane w Będzinie przy ul. Sieleckiej 11:

a)      o powierzchni 13,21m2 (I piętro – budynek biurowy)

b)     o powierzchni 15,39m2 (I piętro – budynek biurowy)

c)      o powierzchni 10,48m2 (I piętro – budynek biurowy)

O przyjęcie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, zamieszkałe na terenie Powiatu Będzińskiego;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak nie dłużej niż 3 lata, z terenu Powiatu Będzińskiego;
 3. spółki prawa handlowego i spółdzielnie z siedzibą na terenie Powiatu Będzińskiego, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 3 lata lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w takiej formie organizacyjnej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego w szczególnych przypadkach, mając na względzie cele i misję Inkubatora może odstąpić od konieczności spełnienia powyższych warunków.

Pierwszeństwo mają przedsięwzięcia:

 1. wdrażające nowoczesne technologie, patenty, innowacyjność, zajmujące się transferem technologii do gospodarki, w szczególności w zakresie medycyny, energetyki, technologii informatycznej i komunikacyjnej;
 2. podejmowane przez osoby bezrobotne;
 3. podejmowane przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy działalność ta nie trwa dłużej niż jeden rok.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpienie do Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 2. oświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani złożyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora;
 2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o przyjęcie do Inkubatora.  

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 17 sierpnia 2018 roku. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin (decyduje data wpływu do Starostwa).

Druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej: www.inkubator.powiat.bedzin.pl
w zakładce „Pliki do pobrania” oraz w Starostwie Powiatowym w Będzinie,
ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120.

Informacji na temat naboru wniosków oraz wynajmowanych powierzchni udziela Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 120, tel. 32 368 07 88.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Będzińskiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usytuowanej w jednostce ewidencyjnej Siewierz obręb Siewierz, oznaczonej numerami działek 1222/9, 1260/1, 1336/4, 1349, 1357/4, 1394/2, 1451/2, 1455/5, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej 110 kV relacji FUM Poręba – Siewierz, polegających na dokonaniu wycinki, przycinki i ogławiania drzewostanu znajdującego się pod oraz wokół linii elektroenergetycznej.

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 29 czerwca 2018r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 lub ul. Krasickiego 17,
celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych działek, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 368 07 82, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie