mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 2 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

 

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 311/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 września 2021 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Czeladź

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybieprzetargu nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Czeladź, obręb Czeladź.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 

 Działka  nr  87/1 o  pow. 515 m², obręb Czeladź, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RIIIb – grunty orne klasy III oraz działka nr 71/5  o  pow. 289 m², karta mapy 25, obręb Czeladź, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RIIIb – grunty orne klasy III,  dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00055165/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomości nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomości   przeznaczone  do  zbycia  położone  są  w  Czeladzi,  pomiędzy  ulicami    Będzińską i Gdańską. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny usługowe częściowo zabudowane, tereny niezabudowane oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości znajdują  się  obiekty  usługowo-handlowe wielkopowierzchniowe,  centra  logistyczne,  bazy,  składy  i magazyny. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Będzińskiej i Gdańskiej, które są drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej dobrej jakości. Dojazd do otoczenia korzystny. Działka nr 87/1 ma kształt nieregularny mocno wydłużony – działka bardzo wąska (szerokość działki średnio 5m), porośnięta trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę przebiegają kolidujące napowietrzne sieci energetyczne, sieć teletechniczna oraz wodociągowa. Działka posiada możliwość dostępu do następujących  sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji. Działka nr 71/5 ma kształt nieregularny mocno wydłużony - działka bardzo wąska (szerokość działki średnio 3,5m), porośnięta trawą. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę przebiegają kolidujące napowietrzne sieci energetyczne. Działka posiada możliwość dostępu do następujących  sieci uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazociągu oraz kanalizacji.              

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Obecnie dla terenu obejmującego działki nr 87/1 i nr 71/5 k.m. 25 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjęty Uchwałą nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020r., a przedmiotowe działki znajdują się w „terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2- symbol planu 7U/UC”.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 87/1 :  75 000,00 zł 

CENA  NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 71/5 :  45 000,00 zł

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomości   sprzedawane   będą   w   drodze   przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj: od 08.10.2021r. do 19.11.2021r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie